Pismo PZK do UKE w sprawie pozwoleń.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-03-21 / 18:16
From: sp2jmr@pzk.org.pl [mailto:sp2jmr@pzk.org.pl]
Sent: Tuesday, March 02, 2010 1:02 PM
To: Skrzynka_UKE
Cc: Streżyńska Anna
Subject: Pozwolenia dla osób prawnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców zwracam się z prośbą o umieszczenie na portalu Wysokiego Urzędu - UKE informacji o wydanych wszystkich ważnych pozwoleniach dla podmiotów prawnych czyli klubów, organizacji i stowarzyszeń z podaniem:

- kat. pozwolenia i dozwolonej mocy
- siedziby wnioskodawcy
- siedziby zainstalowania stacji
- znaków, imion i nazwisk operatorów
W uzasadnieniu podam, że Polskiemu Związkowi Krótkofalowców jest to niezbędne dla cełow ewidencyjnych m. innymi dlatego ponieważ PZK prowadzi obsługę "QSL" czyli obrót kartami potwierdzania łączności dla tychże podmiotów. Poświadcza również przynależność danego podmiotu do PZK jako OPP, o ile taka ma miejsce, do naszej organizacji, skutkuje to zwolnieniem z niektórych opłat na rzecz skarbu Państwa.

z poważaniem

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK

----- Original Message -----
From: Bylicka Irena
To: sp2jmr@pzk.org.pl
Sent: Wednesday, March 17, 2010 2:16 PM
Subject: FW: Pozwolenia dla osób prawnych

Szanowny Panie,
Pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane przez Prezesa UKE osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) stanowi informację publiczną i jako takie podlega udostępnieniu, tym samym udostępnieniu podlega zakres informacji określony w pozwoleniu wynikający z Art. 145 i 146 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), "Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie".
W związku z powyższym, w odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 2 marca br., uprzejmie informujemy, że podjęliśmy działania w celu przygotowania do publikacji wykazu radiostacjach klubowych, który najdalej do końca kwietnia 2010 r . zostanie umieszczony na stronie internetowej UKE.

Z poważaniem

Irena Bylicka
Gabinet Prezesa
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
Tel. 22-53-49-344
Odpowiedź przygotowana przez:
Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości