Informacja Prezydium ZG PZK z dnia 12.02.2010
Dodane przez A_dm_ini_stra_torek dnia 2010-02-12 / 17:21
Informacja prezydium ZG PZK z 12.02.2010
 
Przepraszam wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim delegatów na KZD PZK w imieniu prezydium ZG PZK za zamieszanie spowodowane nie do końca formalnym podejściem do zwołania XIX NKZD.

Prezydium zaniedbało starannego sprawdzenia zgodności Statutu PZK z Regulaminem Głosowania Elektronicznego.
Zgodnie z par. 14 ust 9 Statutu PZK ZG PZK jest zobowiązany podjąć uchwałę o zwołaniu NKZD w ciągu 30 dni od daty przedstawienia ZG wniosku o jego zwołanie wraz z projektem uchwały podpisanego przez prezydium.
Natomiast Regulamin Głosowania Elektronicznego umożliwia podjęcie prawomocnej uchwały w minimalnym terminie 14+14+7= 35 dni. Tak więc zwołanie NKZD w oparciu o obecnie obowiązujący RGE jest sprzeczne ze Statutem PZK.

Nasze wątpliwości dotyczące innych uchybień formalnych zawarłem w wystąpieniu do organu nadzoru, które jak i protokół z posiedzenia prezydium znajduje się na naszym portalu.

Biorąc to wszystko pod uwagę oraz groźbę zaskarżenia na drodze sądowej samej uchwały przez jednego z członków ZG jak i zwołanego na jej podstawie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZK prezydium podjęło poniższą uchwałę.

Wniosek o zwołanie XIX NKZD będzie przedstawiony przez prezydium ZG PZK na najbliższym wiosennym Posiedzeniu ZG PZK.
 
"2. XIX NKZD-2010 –  wniosek do ZG o zwołanie NKZD referował wiceprezes PZK Jan Dąbrowski  – SP2JLR. Wniosek został przedyskutowany.

Prezydium ZG PZK na posiedzeniu w dniu 11.02.2010 stwierdza następujące nieprawidłowości w trybie i procesie podejmowania uchwały przez ZG PZK w głosowaniu elektronicznym zwołującej XIX NKZD PZK na 27 lutego 2010.

 Nieprawidłowości te polegają na niezgodności trybu zwoływania Zjazdu Nadzwyczajnego, o którym mówi  paragraf 14 ust. 7 Statutu PZK  oraz na błędnej dacie głosowania elektronicznego, a także na opóźnieniu o 1 dzień rozesłania zał. nr 2 do Regulaminu Głosowania Elektronicznego PZK do członków ZG PZK. W związku z powyższym prezydium stwierdza, że uchwała podjęta niezgodnie ze Statutem PZK jest z mocy prawa nieważna. W związku  z powyższym XIX NKZD PZK w dniu 27 lutego 2010 nie odbędzie się. "
 

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK