30-lecie powołania OT23
Dodane przez SP1THJ dnia 2007-08-29 / 23:53

Historia krótkofalarstwa w Pile.

Krótkofalarstwo w Pile, mieście stanowiącym samodzielny powiat miejski, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, rozwijało się bardzo dynamicznie.

Powołano dwa kluby, z których SP3KLZ zrzeszał krótkofalowców – sympatyków Ligi Obrony Kraju i SP3ZBY zrzeszający sympatyków Związku Harcerstwa Polskiego.

Oba kluby dysponowały odpowiednimi lokalami i zapleczem sprzętowo–technicznym, koniecznym politechnicznego wychowania młodzieży.


Powołanie Oddziału Terenowego PZK w Pile

W dniu 23 października 1977 r. godz.10,00 w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się zjazd założycielski Oddziału Wojewódzkiego PZK w Pile.

Zebrani wybrali zarząd oddziału w składzie:

kol. Józef Wojcieszak SP3AMY-prezes

kol. Szczepan Julecki SP3JDY-wiceprezes

kol. Wojciech Piwoński SP3BTK-sekretarz

kol. Lech Garczyński SP3EPK-skarbnik

kol. Jan Janicki SP3GBJ-członek

kol. Jerzy Stanisz SP3BQD-członek

kol. Jerzy Gierszewski SP3DBD-członek

kol. Stanisław Grzęda SP3IBS-członek

kol. Włodzimierz Kuligowski SP3AGE-członek.


W chwili powołania Oddział liczył 47 nadawców i 5 nasłuchowców zrzeszonych w 9-ciu klubach PZK, LOK i ZHP.


Powołanie Pilskiego Klubu Krótkofalowców

Po zakończeniu obrad zjazdowych, przystąpiono do powołania Pilskiego Klubu Krótkofalowców PZK przy Wojewódzkim Domu Kultury w Pile. Zebrani wybrali prezesa klubu, kol. Jana Szymańskiego SP3JIL. Klub otrzymał licencję ze znakiem SP3PLV. Znak ten był często obecny na wszystkich pasmach amatorskich KF.

Staraniem kol. Jana SP3JIL już w dniu 29 marca 1978 r. OW PZK i Pilski Klub Krótkofalowców SP3PLV, za zgodą Dowódcy Jednostki Wojsk Lotniczych, otrzymał lokal w Garnizonowym Klubie Oficerskim Wojsk Lotniczych. Dotychczasowe lokum nie było zbyt dogodne z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kina Wojewódzkiego Domu Kultury.


Utworzenie Wojewódzkiego Laboratorium Pomiarowego.

Kol. Józef SP3AMY podjął w ZG PZK starania zmierzające do wyposażenia oddziału w podstawowe przyrządy pomiarowe zakupione ze środków własnych ZG PZK.

Władze Naczelne PZK prośbę zaakceptowały i w okresie od 08.02.1979r do

24.10.1980 r. na stan oddziału przekazano w użytkowanie wiele sprzętu laboratoryjnego: zasilacze, generatory, sprzęt pomiarowy.


Wzloty i upadki – historia 30 lat

W latach 1977 – 1987 zarząd oddziału mieścił się w Pile. W tym okresie nastąpił wzrost liczebności członków oddziału. Powstały liczne kluby na terenie ówczesnego województwa pilskiego. Już na dzień 31 grudnia 1979 r. odnotowano wzrost liczby członków PZK do 102 osób (krótkofalowców), w tym 58 nadawców i 44 nasłuchowców, zaś na dzień 1 stycznia 1981r., tj. w 3 lata po powołaniu Oddział liczy 138 członków PZK. Liczba ta obejmuje 66 nadawców, 66 nasłuchowców i 6 kandydatów oczekujących na licencje SWL. W ciągu tego okresu kolejnymi zarządami kierowali prezesi: Kolega Józef Wojcieszak SP3AMY, Kolega Zenon Przymusiak SP 2051 PI i Bogusław Chmiel SP3LYO.

W tym okresie kolejne władze oddziału i klubu SP3PLV zorganizowały lub współorganizowały kilka znaczących wydarzeń:

  1. Na wystawę kwiatów, owoców i warzyw „CORSO-78” w dniu 30 września 1978r. oddział przygotował swoje stoisko. Działała tam radiostacja SP3PLV/3, przygotowano pokaz sprzętu nadawczo-odbiorczego i bogatą kolekcję kart QSL Kolegi Jerzego SP3BQD. Uzyskano bardzo wysoką ocenę organizatorów wystawy, tak za wystrój stanowiska, pracę radiostacji, jak i za liczbę zwiedzających – wg naszej oceny ponad 5 tyś. osób, wg oceny Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych – ponad 10 tyś. osób.

  2. W lipcu 1980 r. na prośbę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile, oddział zorganizował w miejscowości Jastrowie obóz szkoleniowy dla młodych adeptów krótkofalarstwa. Instruktorami i operatorami radiostacji byli Koledzy: Lech SP3EPK i Stanisław SP3IBS. Wyszkolono 15-tu krótkofalowców przygotowanych do zdania egzaminu na świadectwo uzdolnienia. Nadto na radiostacji SP3PLV/3 przeprowadzono kilkaset QSO ze wszystkimi kontynentami. Pracę Kolegów SP3EPK i SP3IBS wysoko ocenili przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Wychowania w Warszawie.

  3. W dniach 4 – 5 sierpnia 1984 r. zorganizowano pracę radiostacji klubowej SP3PLV/3 w Wieleniu i Drawskim Młynie z okazji V Międzynarodowego Biegu Masowego im. Olimpijczyka Józefa Nojiego. Wszyscy korespondenci, a było ich ponad 100, otrzymali pocztą piękne proporce i plakietki. Komitet Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie przekazał swoje uznanie za udział krótkofalowców w tej imprezie.

  4. Kolejną i to ostatnią, na taką skalę, imprezę zorganizowali członkowie klubów SP3PLV i SP3ZBY w Zdbicach na Wale Pomorskim z okazji 40-tej rocznicy powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy. Przedsięwzięcie to spotkało się z uznaniem przedstawicieli WKFTiS Urzędu Wojewódzkiego w Pile.

W 1987 roku, na kolejnym zjeździe członków oddziału wybrano nowe władze, prezesem zarządu oddziału został Kolega Krzysztof Hłuchyj SP3GVL, a siedzibę oddziału na 11 lat przeniesiono do Chodzieży.

Lata 90-te to rozwój emisji cyfrowych. Ten kierunek działalności widoczny był również w poczynaniach krótkofalowców pilskich. Szczególną aktywnością w rozwoju emisji cyfrowych wyróżniali się koledzy z klubu SP3ZBZ z Chodzieży oraz Kolega Jacek Wawrzyniak SP3LYN z Wyrzyska. W tamtym okresie został uruchomiony w Chodzieży węzeł packet radio.


Pod koniec lat 80-tych nastąpiła zmiana sytuacji społeczno-politycznej w kraju i wynikające z tego zmiany prawne. Skończył się okres przymusowej przynależności klubowej. Rozpoczęło się wdrażanie zasad gospodarki rynkowej. To spowodowało zmniejszenie ilości chętnych do pracy w klubach oraz zmniejszenie ilości pieniędzy dostępnych na działalność klubową. Doprowadziło to upadku wielu klubów krótkofalarskich.

Na zjeździe członków oddziału w 1998 roku wybrano nowe władze pod kierownictwem Kolegi Jerzego Gierszewskiego SP3DBD. Zarząd rozpoczął pracę od pozyskania lokalu na swoją siedzibę. Dzięki przychylności Kierownictwa Administracji Osiedla Górnego i Zarządu Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, Zarząd Oddziału uzyskał pomieszczenie po pralni przy ul. Tetmajera 6. Po przeprowadzonym remoncie i wyposażeniu powstałego lokalu w podstawowe meble biurowe, utworzono Biuro Nadnoteckiego Oddziału Terenowego PZK Nr 23 w Pile. Staraniem wielu kolegów, a w szczególności kol. Stanisława SP3IBS i kol. Jerzego SP3DBD w biurze zainstalowano przemiennik analogowy UKF FM pracujący w paśmie 144-146 MHz. Kolejnym przedsięwzięciem była, oczywiście po zgromadzeniu odpowiednich środków, budowa węzła packet radio. W przedsięwzięciu tym pomocy udzielił kol. Wiesław SP3UY, przekazując oddziałowi wycofane z użytku w Urzędzie Wojewódzkim radiotelefony UKF FM. Radiotelefony te zostały stanowiły bazę sprzętową i pomogły w zgromadzeniu funduszy na budowę wspomnianego już węzła. Główny projektantem węzła i jednocześnie wykonawcą był kol Stanisław SP3IBS. Kol. Jerzy SP3DBD wykonał układ filtrów, które usprawniły działanie węzła. Pierwszego lokum do instalacji węzła użyczył pan Maciej Domański -właściciel “COMAX 2000”, ojciec kol. Adama SP3HTJ. Pan Maciej udostępnił także strumień internetowy potrzebny do połączeń z DX Clustrem. W ten sposób wielu krótkofalowców, posiadających komputery i odpowiednio przerobione radiotelefony UKF FM uzyskało wiele informacji przydatnych do prowadzenia współczesnych łączności w pasmach KF i UKF.

W tej kadencji, po wprowadzeniu w Polsce nowego podziału administracyjnego, podjęto decyzję o zmianie nazwy oddziału na Nadnotecki Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców.

Dnia 28 kwietnia 2002 r. w Krajence odbyło się kolejne Walne Zebranie członków oddziału, które swoją obecnością zaszczycił Prezes PZK kol. Piotr SP2JMR. Zebrani wybrali nowy zarząd, ponownie pod przewodnictwem Kolegi Jerzego Gierszewskiego SP3DBD. Obrady zjazdu zostały zdominowane sprawami dalszego rozwoju działalności krótkofalowców pilskich na rzecz oddziału i środowiska. Zamierzenia krótkofalowców pilskich zostały wysoko ocenione przez Prezesa ZG PZK kol. Piotra SP3JMR.

W 2003 roku przyjęto w poczet członków oddziału kilku kolegów z rozwiązanego oddziału terenowego PZK w Lesznie.

Dnia 6 listopada 2005 r. w Krajence odbył się Zjazd Nadzwyczajny, gdyż wielu kolegów z poprzedniego zarządu złożyło rezygnację z uwagi na zaangażowanie się pracą zawodową.

Skład zarządu ograniczono do trzech członków (Kolega Roman Margraf SP3DQL – Prezes, Kolega Jarosław Hołubowski SP3CMA – Vice Prezes oraz Kolega Jacek Baranowski SQ3AUA – Skarbnik), powołując jednocześnie funkcje przy zarządzie (QSL Manager, Manager Techniczny, Administrator oddziałowej strony internetowej).

W 2007 roku przypada 30-ta rocznica powstania oddziału terenowego PZK w Pile. Zarząd Nadnoteckiego Oddziału PZK podjął uchwałę o uczczeniu tej rocznicy poprzez organizację kilku przedsięwzięć. Są to m.in.:

Osiągnięcia

Kilku członków naszego oddziału pełniło funkcje w ZG PZK i jego agendach (SP3AMY, SP3GVL, SP3EOL, SP3DBD, SP3DQL) oraz w SPDX Klubie (SP3IBS). W uznaniu zasług wielu kolegów zostało odznaczonych Krzyżami Zasługi, odznakami Zasłużony Pracownik Łączności oraz Odznakami Honorowymi PZK. Kilku członków naszego oddziału posiada na swoim koncie znaczące osiągnięcia sportowe (m.in. SP3BQ, SP3EPK, SP3IBS, SP3AGE, SP3EPX).

Przygotował J.Hołubowski SP3CMA na podstawie opracowania J.Wojcieszaka SP3AMY