PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3309 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na dzień 12 listopada 2008
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 12 listopada 2008

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.Organizatorzy Zawodów Krajowych.
Contest Manager Kazimierz SP2FAX przypomina, że z dniem 30 listopada 2008 (niedziela) Zespół ds Contestingu kończy przyjmowanie zgłoszeń do Kalendarza Zawodów PZK na 2009 rok. Zawody należy zgłaszać mailem na specjalnie przygotowany adres mailowy do tego celu zawody@pzk.org.pl . Przypominamy że Regulamin Krajowych Zawodów PZK jest opublikowany na www.pzk.org.pl w dziale "Download/Dla członków PZK/Regulaminy wewnętrzne". Kalendarz Zawodów PZK na 2009 będzie opublikowany na portalu PZK w pierwszych dniach grudnia 2008.
Info Kazimierz SP2FAX.


2.Konkurs krótkofalarski z okazji 90. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Rok 1918 stanowi w najnowszych dziejach Polski datę przełomową. Przed rokiem 1918 kartę polskich dziejów wypełniały: niewola, trójzaborowy podział kraju, beznadziejność położenia i iluzoryczność aspiracji państwowotwórczych narodu. Od roku 1918 Polska pojawia sie ponownie na mapie Europy, bierze sie początek współczesnego państwa polskiego, zaczyna się kształtowanie nowoczesnej Polski. W ogólnym odczuciu narodowym rok 1918 był czymś na kształt burzy dziejowej,
punktu zwrotnego czy zdarzenia, najwyższej wagi. Powstanie Wielkopolskie było ostatnim i jedynym zrywem powstańczym naszego narodu, który zakończył się sukcesem.
Dla uczczenia doniosłości tego wydarzenia zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Regulamin
1. Organizator.
• Oddział Poznański Polskiego Związku Krótkofalowców;
• Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK ;
• Kluby Krótkofalarskie Oddziału Poznańskiego;
2. Patronat.
• Wojewoda Wielkopolski
• Marszałek Województwa Wielkopolskiego;
• Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego;
3. Patronat medialny.
• Krótkofalowiec Polski ;
• Portal PZK
4. Uczestnicy.
nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy.
5. Termin.
27 grudnia 2008 roku od godziny 19:00 UTC
do 11 stycznia 2009 roku, godziny 21:00 UTC.
6. Pasma.
80 m; zgodnie z obowiązującym band – planem.
7. Emisje.
CW; SSB;.
8. Wywołanie w konkursie.
• CW: „ CQ WLKP ”
• SSB: „Wywołanie w konkursie Powstanie Wielkopolskie”.
9. Raporty i grupy kontrolne.
• Każda stacja z Województwa Wielkopolskiego
RST; RS + W np. „599 W”, „59 W”
• Każda stacja nadająca z powiatu objętego Powstaniem
RST; RS + skrót powiatu objętego Powstaniem SR
np. 599 SR ; 59 SR stacja
10. Wykaz powiatów objętych powstaniem.
CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC, KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, NV, OI,
OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, SR, SI, WH, WT, WF, ZN.
11. Punktacja, mnożniki, wynik końcowy.
Łączność (QSO) ze stacja:
• Województwa Wielkopolskiego „W” np. W…. – 1 pkt.;
• z powiatu objętego Powstaniem Wielkopolskim np. SR – 3 pkt. ;
• okolicznościowa, pracująca z w/w okazji – 5 pkt.;
Wynik: suma punktów za przeprowadzone QSO + punkty dodatkowe - bonusy.
Łączność można powtórzyć z dana stacja na CW i SSB, oraz QSO z 2008r. moFna powtórzyć w 2009r.
Zaliczone są łączności z poprawnie odebranym znakiem i różnica czasu poniżej 5 min.
12. Bonusy.
• Za udział w zawodach: „HOŁD POWSTANCOM WIELKOPOLSKIM 1918-
1919” – organizowanych przez Harcerski Klub Łączności SP3ZAC w 2008 roku.
– 10 pkt. liczony jednorazowo;
13. Klasyfikacje.
o stacje z poza Województwa Wielkopolskiego:
Grupa A1 - indywidualne, emisja SSB;
Grupa A2 - indywidualne, emisje CW + SSB;
Grupa A3 - stacje klubowe ( PZK; LOK; ZHP i inne ), emisja CW + SSB;
o stacje z Województwa Wielkopolskiego:
Grupa B1 - indywidualne, emisja SSB
Grupa B2 - indywidualne, emisje CW + SSB;
Grupa B3 - stacje klubowe ( PZK; ZHP; LOK i inne ); emisja CW+SSB
o Grupa C1 - klubowe stacje okolicznościowe, ze znakiem SN90xxx;
o Grupa C2 - indywidualne stacje okolicznościowe SN90yyy
o Grupa D - nasłuchowcy (SWL),
14. Informacja o logach.
Logi stacji, dla emisji CW i SSB ( zapis łaczny ), preferowane w wersji elektronicznej, format
Cabrillo. Dopuszcza sie logi w wersji papierowej jak do zawodów ( wzór PZK ), przesyłane na
adres organizatora Polski Zwiazek Krótkofalowców Oddział Poznanski; skr. poczt. 15; 60-963
POZNAN 11 droga pocztowa i droga elektroniczna e-mail: wkkirsp3pml@wp.pl w terminie do
31 stycznia 2009 roku. Decyduje data stempla pocztowego, lub data otrzymania poczty na
skrzynce e-mailowej organizatora.
15. Termin i miejsce zgłaszania wyników.
Prace komisji zakończą się do dnia 1 marca 2009 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej PZK Oddział Poznański i ZG PZK w terminie do dnia 10 marca 2009 roku.
Rozesłanie Dyplomów Okolicznościowych do 31 marca 2009r. Laureaci konkursu, otrzymają oficjalne potwierdzenie uzyskanego wyniku i zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystym podsumowaniu Konkursu połączonego z wręczeniem dyplomów i nagród, nie później jak z trzy tygodniowym wyprzedzeniem.
16. Dyplomy, nagrody.
• Każdy uczestnik KONKURS KRÓTKOFALARSKIEGO DLA UCZCZENIA 90
ROCZNICY POWSTANIA WIEKOPOLSKIEGO, po przesłaniu zgłoszenia (pkt 14
regulaminu), uzyskuje:
o po zgromadzeniu minimum 90 pkt. otrzymuje Dyplom Okolicznościowy za udział w Konkursie;
o bierze udział w ogólnej klasyfikacji Konkursu.
• W każdej grupie klasyfikacyjnej Konkursu nagradzane są:
o 1 m-ce: nagroda rzeczowa, puchar, dyplom;
o 2 m-ce: puchar, dyplom;
o 3 m-ce : puchar, dyplom;
o 4 m-ce: dyplom;
o 5 m-ce: dyplom.
17. Powody dyskwalifikacji.
Nieprzestrzeganie ham spirint’u i nie przysłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie.
18. Skład komisji.
Komisja zostanie powołana przez Prezesa PZK Oddziału Poznańskiego.
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Bogdan SP3IQ


3.Posiedzenie Komisji Łączności ZG LOK w Warszawie.  
W dniu 7 listopada w siedzibie ZG LOK przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie odbyło się Posiedzenie Komisji Łączności ZG LOK zwołane przez jej szefa Kol. Włodka Karczewskiego SQ5WWK. W spotkaniu uczestniczyło oprócz szefostwa LOK wielu znanych krótkofalowców takich jak Eugeniusz SP9IIA, Andrzej SP4HHI, Roman SP2AEU oraz Alfred SP7HOR.
Chyba po raz pierwszy prezes PZK uczestniczył w tego typu spotkaniu. W prawdzie w ciągu ostatnich lat LOK i PZK organizowały wiele wspólnych imprez sportowych, ale po raz pierwszy uczestniczyliśmy w procesie ich planowania. Jest to faktycznie nowa jakość w naszych relacjach. W najbliższym czasie zostanie skonsultowane, a później podpisane ramowe  porozumienie dotyczące współpracy i wspólnej organizacji imprez sportowych.
Jednym z najważniejszych tematów było planowane na rok 2010 zorganizowanie Mistrzostw I Reg IARU w HST oraz prognozowanie środków dla rozwoju szybkiej telegrafii w SP. Rozwój ten miałby się odbywać między innymi w oparciu o bazę szkoleniową, którą dysponuje LOK. Temat organizacji przez PZK Mistrzostw R1 w HST będzie dyskutowany i głosowany podczas posiedzenia Grupy Roboczej HST na konferencji R1 IARU w Cavtat. Wiele zależy od przedstawienia naszej oferty przez Kol. Donatę SP5HNK Łącznika WG HST R1 IARU –PZK w sprawach  szybkiej telegrafii. Między innymi taki jest cel Jej udziału w konferencji. Czyli trzymajmy kciuki za Donatę i pomyślny dla SP wynik głosowania.
Piotr SP2JMR


4.Propozycja i zaproszenie z SEP.
W dniu 10 listopada otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaproszenie do wzięcia aktywnego udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej Profesorowi Stefanowi Manczarskiemu pt. „Profesor Manczarski - Świat Elektromagnetyzmu”. Konferencja odbędzie się w maju 2009 w Centrum Blue Expo w Warszawie. PZK przygotuje z tej okazji pracę stacji okolicznościowej, a także liczne akcenty popularyzujące krótkofalarstwo i radioamatorstwo w ogóle.
Profesor S. Manczarski był jednym z pionierów radiofonii polskiej. Był także konstruktorem wielu urządzeń przeznaczonych dla radioamatorów w latach 20 i 30 XX. wieku.
W uzupełnieniu podam, że SEP, którego oddziału EIT Prezes nas do udziału w tej ciekawej imprezie zaprosił,  jest obok BCC jednym z głównych sojuszników PZK podczas konsultacji projektów Ustaw i Rozporządzeń dotyczących także nas krótkofalowców.


5. SN90SN .
Praca stacji okolicznościowej SN90SN była transmitowana w „Teleexpresie” w dniu naszego Święta Niepodległości. SN90SN jest  jedną ze specjalnych stacji okolicznościowych pracujących w ramach programu dyplomowego „Polonia Restituta”. Gratuluję kolegom ze Świętokrzyskiego OT PZK z Kieleckiego radioklubu SP7PKI z Mariuszem SP7LI członkiem Zarządu OT 03 na czele wspaniałego akcentu promującego krótkofalarstwo. Tak trzymać.


6. Strategia.
Informuję, że na portalu PZK w dziale „Ostatnie linki” (lewa strona portalu) znajduje się Raport Komisji Strategii PZK. Materiał opracowany przez komisję strategii PZK jest jedynym takim dokumentem w historii PZK. Dokument traktuje całościowo zarówno teraźniejszość jak i przyszłość PZK.
W imieniu Prezydium ZG dziękuję członkom Komisji z jej przewodniczącym Leszkiem SP6CIK na czele za ogrom pracy włożonej w przygotowanie raportu.
Dokument ten również załączam do niniejszego komunikatu.

                                Tyle informacji na dzisiaj
                            Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,287,367 Unikalnych wizyt