PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 10
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 18/2018 z dnia 02.05.2018
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
Nr 18/2018 z dnia 2 maja 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego okresu:

1. Uchwały i informacja Statutowa po XXIII NKZD

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego Komunikatu przekazuję treśœć uchwał XXIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK podjął uchwały w sprawie poniższych zmian w Statucie PZK
§ 5 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5

1. PZK opiera działalnośœć na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. Do prowadzenia spraw, które wynikają z obowiązków okreśœlonych w ustawie o rachunkowoœci, ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie oraz wymaganej sprawozdawczoœści Zarząd Główny PZK zobowiązany jest do zatrudnienia lub zlecenia powyższych spraw tylko i wyłącznie osobom lub podmiotom legitymującym się aktualnymi uprawnieniami.
3. Członkowie Zarządu PZK i Zarządów OT mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynnoœści wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 29 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 29

W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim związanych stowarzyszenie reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów członków stowarzyszenia.

§ 34 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 34 ust. 1

a) Oddział Terenowy PZK w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Głównego zatwierdzającej jego powołanie jest zobowiązany powiadomić o powołaniu Oddziału Terenowego PZK organ nadzorujący właœściwy ze względu na siedzibę tej jednostki.

§ 34 ust. 1 został przeniesiony do § 33 i został oznaczony jako ust. 10.

§ 33 ust. 2 otrzymał nową treśœć i jest oznaczony jako ust 11:

§ 33 ust. 11

Oddział Terenowy PZK, który zamierza uzyskać osobowoœć prawną występuje z wnioskiem do Prezydium Zarządu Głównego PZK, dołączając uchwałę Walnego Zebrania OT w tej sprawie, o dokonanie wpisu do właœściwego rejestru sądowego.

§ 34 ust. 3 został usunięty.

§ 34 jako całoœć otrzymał następującą treœść:

§ 34

Oddział Terenowy posiadający osobowoœć prawną jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:

1.Majątek Oddziału Terenowego PZK stanowią fundusze, nieruchomoœci i rzeczy ruchome.

2. Źródłami powstania majątku Oddziału Terenowego są:
a) oddziałowe składki członkowskie,
b) œświadczenia członków wspomagających oraz członków wspierających oddziału,
c) dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki,
d) dochody z nieruchomoœci i rzeczy ruchomych,
e) dochody z działalnośœci gospodarczej oddziału,
f) dochody z ofiarnośœci publicznej.

3. Oddział Terenowy prowadzi œścisłą ewidencję składników majątkowych oraz gospodarkę finansową i rachunkowoœć zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie stosownego regulaminu.

4. W zakresie wynikającym z działalnośœci statutowej i gospodarczej, oddział może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

5. Dla ważnoœści oœświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków, w tym praw i obowiązków majątkowych oddziału, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału: Prezesa lub osobę przez niego upoważnioną oraz Skarbnika Oddziału.

6. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem PZK w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Związku pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywania majątku PZK na rzecz członków PZK, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególnoœści jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku PZK na rzecz członków PZK, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośorednio wynika ze statutowego celu PZK,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

7. Regulamin w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowoœci oraz sprawozdawczoœci finansowo-majątkowej uchwala Zarząd Główny PZK.

8. W umowach między Oddziałem Terenowym, a członkiem zarządu Oddziału Terenowego oraz w sporach z nim związanych Oddział reprezentuje członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania członków Oddziału Terenowego.

9. Oddział Terenowy PZK z osobowośœcią prawną może przyjąć regulamin, okreśœlający szczegółową jego organizację i sposób działania, który:
a) musi być zgodny z zapisami statutu PZK,
b) podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PZK.


XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK podjął uchwałę w sprawie zmian (korekt) w Statucie PZK.

1. W preambule w ostatnim zdaniu, w słowie “statut” dodano brakującą literę "“u"”.
2. W § 6 ust. 9 w treœści tego ustępu zmieniono cyfrę "„9” na „8"”.
3. W § 67 ust. 7 w treśœci wykreśœlono słowo "Generalnego"”.

Wykreœślono z treœści Statutu PZK § 2 p.4

Zjazd przyjął zmianę treœści zapisu § 8 ust. 1 przez dopisanie słów: "za wyjątkiem ograniczeń ustawowych praw osób małoletnich"

Zjazd przyjął nowe brzmienie § 15 ust 2:

§ 15 ust 2

Wyboru delegatów na KZD PZK dokonuje się na 4-letnią kadencję w wyborach proporcjonalnych zgodnie z regulaminem o nazwie "Ordynacja Wyborcza PZK".

XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK, po przyjęciu zmian w statucie PZK zgodnie z przegłosowanymi uchwałami, przyjął jednolity tekst statutu PZK. który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. (w najbliższym czasie Statut PZK tekst jednolity będzie dostępny na portalu www.pzk.org.pl)

XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Polskiego Związku Krótkofalowców kol. Jerzemu Miœśkiewiczowi, SP8TK.

Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków XXIII NKZD

Info. Piotr SP2JMR

2. HF0SAR

Od 01 do 31 maja br. będzie okazja nawiązać łącznoœść z okolicznośœciową stacją HF0SAR oraz zdobyć okolicznoœściową kartę QSL. Stacja ta zostaje specjalnie aktywowana z okazji obchodzonego w dniu 21 maja œświęta ratowników morskich. 18 maja stacja będzie nadawać z plaży w Gdyni.

Info: Rafał SP2GEK

3. 70 lat UBA

Wspaniałą mobilizacją i skutecznoœścią popisali się nasi Koledzy z Belgijskiego odpowiednika PZK czyli UBA, co po niderlandzku oznacza Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs. UBA obchodzi w maju br. swoje 70 urodziny. Z tej okazji wydawany jest dyplom okolicznośœciowy w trzech klasach: brązowej, srebrnej i złotej. Dla zdobycie brązowego wystarczy 10 QSO’s z różnymi stacjami OT70XXX.
Od wczoraj ruch na pasmach jest ogromny, a aktywność stacji okolicznoœściowych godna naśœladowania. Akcja trwa od 1 do 30 maja. Więcej informacji na QRZ com oraz www.uba.be.

Info. Piotr SP2JMR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SP2JVT s.k.

W dniu 29 kwietnia zmarł nagle Kolega Henryk SP2JVT z Torunia. Odszedł kolega, przyjaciel, harcerz. Krótkofalowiec z wieloletnim stażem w Polskim Związku Krótkofalowców, członek Oddziału PZK w Toruniu (OT-26). Aktywny działacz Harcerskiego Klubu Krótkofalowców "R-15" SP2ZBS z siedzibą w Silnie nad Wisłą.
Uroczystośœci pogrzebowe odbędą się w Poznaniu w dniu 7 maja o godzinie 12.00 na Cmentarzu Komunalnym Nr 1 Miłostowo od strony ul. Warszawskiej.
Czeœć Jego pamięci!

Info: Waldek SP2EUI

__________________________________________________________________
Redakcja dziękuje za przesłane informacje: Rafałowi SP2GOK, Waldkowi SP2EUI.

Materiały do komunikatu na kolejną œśrodę powinny być przesłane nie późŸniej niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześœnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp9mrn@pzk.org.pl, tk-redakcja@pzk.org.pl.

W przypadku przesłania póŸźniej mogą znaleźŸć się w następnym œrodowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wczeœniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Propagacja MK" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą śœrodę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwośœci 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: " Krótkofalowca Polskiego" oraz "Propagacji MK".

Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także czytający Komunikaty.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,588,442 Unikalnych wizyt