PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 1
RSS

KS-9. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 2.03.2016
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZK
news: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 9/2016 z dnia 02.03.2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

1. Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury.
W dniu 29. lutego 2016 roku w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie poświęcone szeroko pojętej problematyce krótkofalarstwa. Inicjatorem spotkania był prezes Fundacji OPOR pan Witold Zakrzewski. Ze strony MC udział w spotkaniu wzięli: pan Piotr Woźny – podsekretarz stanu w MC, pani Justyna Romanowska – zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji (DT),  pan Dariusz Dąbek zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji oraz pracownicy DT.

Stronę społeczną reprezentował inicjator spotkania oraz (alfabetycznie): Włodzimierz Karczewski SQ5WWK (LOK), Robert Luśnia SP5XVY (niezrzeszony), Marek Ruszczak SP5UAR (PZK) i Piotr Skrzypczak SP2JMR (PZK).

Otwierając spotkanie wiceminister Piotr WOŹNY oświadczył, że chce znaleźć wspólny mianownik w postulatach różnych odłamów środowiska krótkofalarskiego – czasami niespójnych, a czasami wręcz sprzecznych.

Wstępną część spotkania stanowiła prezentacja przygotowana i przedstawiona przez pana Witolda Zakrzewskiego, obejmująca:
1.    Informację, że w Polsce działa aktualnie 91 organizacji krótkofalarskich, skupionych wg prelegenta wokół dwóch głównych ośrodków, liczących w sumie ponad 10 tysięcy czynnych nadawców.
2.    Wymienienie obowiązujących regulacji prawnych: Prawo Telekomunikacyjne, rozporządzenie w sprawie świadectw operatora, rozporządzenie w sprawie pozwoleń radiowych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tabeli Przeznaczeń Częstotliwości.
3.    Ocenę obowiązujących przepisów ograniczoną  do wskazania niedociągnięć w działaniu (na podstawie tych przepisów) regulatora, czyli UKE.
4.    Wzory zagraniczne administracji cyfryzacji:  Wielka Brytania – OFCOM, Francja – ANFR, USA – FCC.
5.    Oczekiwane przez FOPOR zmiany: „uspołecznienie” egzaminu na świadectwo operatora i zwiększenie jego dostępności m. in. przez powołanie egzaminatorów ze środowiska krótkofalarskiego, możliwość składania wniosków o pozwolenie radiowe przez interaktywny formularz internetowy jak w USA czy Wielkiej Brytanii (nie ePUAP, bo nie spełnia oczekiwań osób fizycznych i małych stowarzyszeń), możliwość składania wniosków natychmiast po egzaminie, jawność decyzji w sprawnie pozwoleń, uporządkowanie identyfikacji stacji, skrócenie czasu wydawania pozwoleń do 14 dni, możliwość przedłużania pozwolenia radiowego przed jego wygaśnięciem, likwidację operatora odpowiedzialnego w klubach, dopuszczenie pracy na stacji osoby bez uprawnień pod nadzorem posiadacza uprawnień, wprowadzenie pozwolenia elektronicznego, uwzględnienie rekomendacji WRC w KTPCz.
6.    Mapę drogową: powołanie zespołu roboczego i w ciągu 6 miesięcy wypracowanie proponowanych zapisów do nowelizacji prawa.

Wiceminister podjął temat zespołu roboczego, proponując podzielenie sumy przedstawionych problemy na dwa wątki: „transparentność” oraz „funkcjonowanie UKE”. Zgodzono się też, aby uwzględnić Urząd Komunikacji Elektronicznej i Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w pracach zespołu roboczego.

Wystąpienie przedstawicieli Polskiego Związku Krótkofalowców skupiło się na następujących problemach:

1. Kompatybilności elektromagnetycznej i związanych z tym problemów eksploatacji urządzeń nie spełniających norm UE, a mianowicie wzrostem poziomu tła radiowego oraz uniemożliwianiem pracy radiostacji służby radiokomunikacyjnej amatorskiej przez źle zainstalowane lub wadliwe urządzenia innych służb.

2. Udostępnieniu krótkofalowcom pasma 5 MHz zgodnie z rekomendacją WRC 2015 (PZK występował o to pasmo już 5-krotnie, począwszy od 2001 roku).

3. Szczególnych warunków wykonywania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w przewidzianych dla niej zakresach częstotliwości, co ma szczególne znaczenie dla łączności bezpieczeństwa (emergency).

4. Kwestii powołania zewnętrznych komisji egzaminacyjnych w SRA (postulat zbieżny z propozycjami Fundacji OPOR).

5. Jednoznaczne określenie uprawnień na stacjach należących do podmiotów prawnych. (postulat zbieżny z oczekiwaniami Fundacji OPOR).

6. Sprawa prawnego uregulowania i określenia jednoznacznych zasad łączności w sieciach typu „Echolink” i pokrewnych oraz  zdalnego sterowania radiostacji amatorskich w wykorzystaniem łącz internetowych i przewodowych (tzw. „remote control” - praca zdalna).

7. Przygotowanie wytycznych dla ustawy regulującej służbę radiokomunikacyjną amatorską w Polsce.

8. Zmianę zapisów w KTPCz dotyczących ograniczeń w pasmach 50 MHz, 70 MHz i 3,4 GHz (wnioski przekazane przez PK UKF).

9. Zmiana ustawy Prawo Telekomunikacyjne tak, aby możliwe było wydanie rozporządzenia wprowadzającego rozporządzenia w sprawie pozwoleń radiowych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej i wprowadzenie w przedmiotowym rozporządzeniu regulacji dotyczących wykonywania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

10. Wydanie rozporządzenia przez Ministra Cyfryzacji wprowadzającego do stosowania w Polsce zaleceń Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych CEPT T/R 61-01 i T/R 61-02 oraz zaleceń Komitetu Łączności Elektronicznej  ECC (05)06 i ERC Report 32.
Delegacją ustawowa do wydana przedmiotowego rozporządzenia wynika z Prawa telekomunikacyjnego Art. 3. ust 3. gdzie jest napisane: "Dla zwiększenia efektywności telekomunikacji minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić do stosowania wymagania i zalecenia międzynarodowe o charakterze specjalistycznym".

Propozycje PZK zostały przyjęte przez wiceministra MC, pana Piotra Woźnego jako „trzeci wątek” prac zespołu roboczego.

Najważniejszym osiągnięciem spotkania było uzgodnienie terminu kolejnego spotkania na 21 marca br. Do tego czasu Departament Telekomunikacji MC przygotuje agendę prac z podziałem na uzgodnione trzy wątki spraw oraz położeniem specjalnego nacisku na transparentność działań administracji rządowej (w tym regulatora) oraz zapewni uczestnictwo w pracach osób z UKE i WBZCz.

Spotkanie odbyło się w bardzo życzliwej atmosferze. Strona ministerialna zadeklarowała chęć zakończenia prac związanych z nowelizacją aktów prawnych dotyczących służby radiokomunikacyjnej amatorskiej do końca czerwca br.

Piotr Skrzypczak SP2JMR, Marek Ruszczak SP5UAR

2. Spotkanie uzgodnieniowe.

W reakcji na informacje po spotkaniu w MC Prezes PZK wystosował zaproszenie do uczestników spotkania ze strony radioamatorskiej o poniższej treści:
"W związku z wyznaczonym w Ministerstwie Cyfryzacji na dzień 21 marca br. kolejnym spotkaniem przedstawicieli organizacji radioamatorskich, w imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców, proponuję omówienie i przygotowanie wspólnych propozycji, które będą przedstawione przez nasze środowisko. Na to spotkanie proponuję dzień 9 marca br., a miejscem spotkania byłaby siedziba Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej 102/104 blok nr 13 lokal 50.

Pozdrawiam
Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

3. Walne Zebranie LOT PZK (OT32).
Zarząd Lubuskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców zawiadamia, że w dniu 19 marca 2016r o godzinie 10.00  w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych przy ul. Staszica 4 w Zielonej Górze odbędzie się  Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału.
Marek SP3AMO Prezes LOT PZK

4. Walne Zebranie OT29. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Górnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców OT 29 GOT odbędzie się w dniu 19.03.2016 r. w Ośrodku Kultury ,,Andaluzja” mieszczącym się w Piekarach  Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 43. Pierwszy termin godzina 16.00 drugi termin 16.30. Zebranie w części sprawozdawczej obejmuje okres 2014 - 2016 prac zarządu, w części wyborczej wybory delegata oraz zastępcy na zjazd krajowy PZK. 
Romuald Jursza SQ9ZM

5. Walne Zebranie Oddziału Terenowego PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie (OT12 PZK).
Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 12 w Krakowie ma zaszczyt zaprosić wszystkich swoich członków na Walne Nadzwyczajne Zebranie członków OT-12.
Spotkamy się w dniu 12 marca 2016 roku (sobota) w Hotelu Studenckim PIAST  o godzinie 13.00  (pierwszy  termin), lub 13.30 drugi termin.
Liczymy na Waszą niezawodną obecność .
Za Zarząd OT-12 PZK Wiesław SP9CUZ  sekretarz OT12

6. Walne Zebranie OT10.
Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie informuje, że Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbędzie się w dniu 20 marca 2016 r. Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00 w Oddziale lub w II-giem terminie o godz. 10.30. Podajemy proponowany porządek obrad:
I.    Otwarcie Zjazdu i powitanie przybyłych Gości oraz uczestników.
II.    Wystąpienie Gości
III.      Wybór Przewodniczącego Zjazdu
IV.      Odczytanie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
Proponowany porządek obrad:
1. Wybór: protokolantów, Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej oraz
    Komisji Uchwał i Wniosków
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie regulaminu obrad
4. Sprawozdania z działalności OT PZK Kraków za okres od 11.03.2012 r.
   do 20.03.2016 r.: Prezesa, Skarbnika, Przewodniczącego OKR, QSL Managera.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu.
7. Wybory
a/   ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
b/.  Wybory do Zarządu Oddziału
c/.  Wybory do Komisji Rewizyjnej
d/.  Wybory delegatów oraz ich zastępców na Zjazd Krajowy
e/. Powołanie managera dyplomu Cracovia, członków Kapituły Sportowej
8. Rozpatrzenie wniosków i projektów uchwał zgłoszonych pod obrady przez członków.
9. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz OKR
10. Sprawy różne i bieżące
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Bożena SP9MAT

7. 100 lecie Dąbrowy Górniczej na falach eteru” Akcja dyplomowa.
Stowarzyszenie Razem Głośniej jest organizatorem Akcji Dyplomowej. Polega ona na zorganizowaniu Zawodów Krótkofalarskich. Zawody te ukazują ideę sportu jakim jest krótkofalarstwo oraz promują Dąbrowę Górniczą . Trwać będą od 01 Marca 2016 roku do 30 Listopada 2016 roku. Krótkofalarstwo jest sportem ciekawym, bo będąc w jednym miejscu możemy nawiązywać łączność z całym światem. Specyfika zawodów krótkofalarskich polega na nawiązaniu jak największej ilości łączności ze stacjami organizatora, w tym przypadku Stowarzyszenia „Razem Głośniej”. Dbając o atrakcyjność pracujących stacji wystąpiliśmy o znaki okolicznościowe. Takie znaki wywoławcze funkcjonować będą tylko podczas naszej akcji dyplomowej. Przedstawiają w swojej budowie Jubileusz 100-lecia Miasta Dąbrowa Górnicza. Takim przykładem Są znaki SP100DG lub HF100DG. Za każde nawiązanie łączności na przydzielonych radioamatorom częstotliwościach wysyłana będzie do korespondenta karta QSL. To karta na której będą umieszczone informacje o Jubileuszu oraz znak wywoławczy stacji. Na drugiej stronie umieszczona zostanie historia Dąbrowy Górniczej w języku polskim i języku angielskim. Za przeprowadzone łączności i osiągnięcie wymaganej regulaminem ilości punktów wydawany będzie Dyplom 100 lat Dąbrowy Górniczej z przedstawioną graficznie historią miasta. Punkty za przeprowadzone łączności będą dawały stacje organizatora, krótkofalowcy z Dąbrowy Górniczej oraz inni krótkofalowcy związani z Dąbrową Górniczą poprzez pracę, naukę oraz przynależność do Klubów Łączności. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich radioamatorów na całym świecie, posiadających aktualne uprawnienia radiooperatora. Stowarzyszenie Razem Głośniej wychodząc na przeciw osobom nie posiadającym uprawnień umożliwi im pracę na radiostacji pod okiem uprawnionych radiooperatorów w trakcie pracy plenerowej z Parku Hallera, Ośrodka CSiR na Pogorii, z Parku Zielona oraz z Placu Wolności.

Akcja Dyplomowa Sto Lat Dąbrowy Górniczej ma na celu promocję krótkofalarstwa, rozwijanie przyjaznych więzi między krótkofalowcami, promowanie miasta Dąbrowa Górnicza w Polsce oraz poza jej granicami.
Organizator:
Stowarzyszenie „Razem Głośniej”
Partnerami w realizacji zadania będą:
- Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza
- Integracyjny klub łączności SP9PBH
- Szkolny Klub Krótkofalowców „Sztygarka” SP9PDG

Pozdrawiam Łukasz SQ9ROY

8. Wyróżnienia dla zasłużonych dla rozwoju krótkofalarstwa na Kujawach.
Z kronikarskiego obowiązku informuję, że wręczenie wyróżnienia jakim jest okolicznościowy dyplom "z okazji 85 rocznicy powstania PZK i 90 rocznicy powstania IARU" dla Pani Agnieszki Chąszcz Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej UM Inowrocławia odbyło się w dniu 26 lutego br. w podniosłej atmosferze w jednej z inowrocławskich restauracji.
Od strony organizacyjnej uroczystość wręczenia wyróżnienia został  przygotowana przez UM Inowrocławia. W uroczystości uczestniczyli pracownicy UM Inowrocław oraz zarząd Inowrocławskiego Klubu Krótkofalowców SP2KCW, jak również piszący te słowa Zbyszek sq2etn - prezes Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK.

Pozdrawiam
Zbyszek SQ2ETN

9. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubelskiego Oddział Terenowego PZK (OT20). Na podstawie Uchwały nr 1/02/2016 z dnia 14 lutego 2016 roku Zarządu Lubelskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w związku z Ordynacją Wyborczą na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców  przyjętą przez Zarząd Główny PZK w dniu 23 maja 2015 roku oraz na podstawie §35 Statutu PZK niniejszym Zarząd Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT20) zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT 20.
Data Walnego Zebrania: 13 marca 2016 roku (niedziela).
Początek zebrania: godz. 10:00 w pierwszym terminie i 10:30 w drugim terminie.
Miejsce zebrania: Dominów 82, Dom Weselny „Sonatina”, 20-388 Lublin.
Lokalizacja: około 3,5 km za szpitalem przy ul. Abramowickiej w Lublinie, mapka dojazdu znajduje się na stronie www.sonatina.pl.
Program zebrania znajduje się na stronie Lubelskiego OT PZK.

Jerzy Kowalski SP8HPW prezes LOT PZK

10. Walne Zebranie Dolnośląskiego OT PZK (OT01).
Niniejszym zawiadamiam, że Walne Zebranie sprawozdawcze Dolnośląskiego OT PZK (OT-01) odbędzie się w sobotę 19 marca 2016 r. (godz. 9:30 - pierwszy termin, godz. 10:00 - drugi termin) w sali widowiskowej 4RBLog, przy ulicy Pretficza 24 we Wrocławiu. Porządek obrad Zebrania (projekt), przyjęty uchwałą Zarządu DOT PZK z dnia 24 lutego br. znajduje się na stronie internetowej OT01.
Oprócz sprawozdania finansowego i zarządu oraz OKR za lata 2014-2015, dokonany zostanie wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
 
Pozdrowienia z Dolnego Śląska
Waldemar 3Z6AEF prezes DOT PZK

11. 1000 łączności z ISS.

Z okazji 1000. łączności z ISS NASA nagrała wideo o ruchu radioamatorskim!
http://www.arisspolska.info/?p=4585
Według moich obliczeń 1000 łączność przypadnie po tym weekendzie. Może to będzie łączność, w której Armand SP3QFE jest mentorem czego Jemu i sobie życzymy.
Piotr SP2JMR

12. Komunikat Klasyfikacyjny Zawodów SP OTC 2016.
Zawody klubu SP OTC odbyły się 24. stycznia 2016 w celu uczczenia 40 rocznicy powstania klubu seniorów SP.
Zawody rozegnane zostały po raz pierwszy. Uczestniczyło w nich 135 stacji. Licznie reprezentowana była grupa członków SP OTC w ilości 49 uczestników  grupie A i 2 w grupie C oraz stacja klubowa SP0OTC, a pamiętać trzeba że stacje te przyznawały dodatkowe punkty za łączność. Była też bardzo liczna grupa 63 stacji krótkofalowców SP, wielu z dużym stażem oraz kilka stacji spoza granic Polski. Mniejszym zainteresowaniem cieszyła się grupa QRP - 11 stacji, ale i tam konkurencja była silna, wystarczy porównać wynik punktowy w tej grupie. Otrzymaliśmy również 4 logi od stacji nasłuchowych, co cieszy choć w czasach gdy powstawał klub w zawodach zwykle uczestniczyło z dziesięć razy więcej nasłuchowców. Do kontroli zostały nadesłane logi: SO7A, SP0OTC, SP2GUC, SP3OCC, SP3PWL, SP5AHY, SP7SMF, SP9JA, SP9PEW. Do pełnej satysfakcji zabrakło zaledwie 3 logów od stacji z większą ilością QSO niż 5.
Szczegółowe wyniki dostępne są za pośrednictwem linku do strony SPOTC PZK
http://spotc.pzk.org.pl/wyniki-zawodow-sp-otc

Jerzy SP3SLU

13. Zaproszenie do Zawodów o Puchar Burmistrza miasta Jarosławia.
Organizatorzy zapraszają do udziału w zawodach, które odbędą się w dniu 13 marca 2016 roku (niedziela) od godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego. Regulamin w załączniku do niniejszego komunikatu.

Piotr SP2JMR członek honorowy OT35

14. Zaproszenie do zawodów SPYL Contestu.

Do udziału w zawodach  zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych,
 klubowych (tylko operator YL) oraz nasłuchowców.
Zawody odbędą się w dniu 5 marca 2016 r. w godz. 6.oo-7.oo UTC. Regulamin w załączniku do komunikatu.

Bożena SP9MAT

SQ7LQF S.K.

Mirosław Fice SQ7LQF S.K. Z żalem i smutkiem informujemy, że odszedł od nas Kolega oddziałowy SQ7LQF Mirek z Suchedniowa. Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi.
Cześć jego pamięci!
Zarząd Staropolskiego Oddziału Terenowego OT-51 PZK
Jerzy Jerski SP7SQI

TNX. TNX. TNX. Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Bożenie SP9MAT, Waldkowi 3Z6AEF, Jerzemu SP8HPW, Zbyszkowi SQ2ETN,
Wiesławowi SP9CUZ, Markowi SP3AMO, Markowi SP5UAR, Jurkowi SQ7SQI.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

Załączniki:

Zał. nr 1.

Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
O r g a n i z u j e

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
REGULAMIN

1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku.
 
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.

3. Zawody odbędą się w dniu 13 marca 2016 roku (niedziela) od godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.

4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100W.

5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF          - 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"              - 10 pkt.
 c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław"      - 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i  klubowymi –  1 pkt.

UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
łączenia.

6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.

    Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu „Jarosław”: np. 59/001/JA - 2 pkt.

7. Klasyfikacja.
a)    radiostacje indywidualne – posiadacze Medalu i dyplomu „JAROSŁAW”,
 b) pozostałe radiostacje indywidualne,
 c) radiostacje Klubowe,
 d) radiostacje zagraniczne,
 e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.

8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
 9. Nagrody:
a) za zajęcie I. miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR” lub okolicznościowy „GRAWERTON”.
b) za zajęcie od I. do III. miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i
podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy wręczone
zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do
uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 20 marca 2016 r czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: ot35@o2.pl Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.

13.Decyzje Komisji są ostateczne.
14.Komisja w składzie:
    Przewodniczący  - SP 8 AUP
    Członkowie:     - SP 8 IE
                - SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.
VY - 73!

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"
I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
indywidualnymi, oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia.
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.; EU – 5 pkt.; DX – 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław".
Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.

Organizatorzy
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zał. nr 2.
Regulamin Zawodów „SP YL Contest”
Regulamin zawodów organizowanych przez  ZG PZK i SP YL Club.

1. Do udziału w zawodach  zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych,
 klubowych (tylko operator YL) oraz nasłuchowców.
2. Zawody odbędą się w dniu 5 marca 2016 r. w godz. 6.oo-7.oo UTC.
3. Pasmo: 3,5 MHz  - zgodnie z obowiązującym podziałem pasma.
4. Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zalicza się łączności mieszanych.
5. Punktacja
   a/ Za nawiązanie łączności ze stacją klubową SP 9 PYL                                           20 pkt
   b/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem będącą członkiem SP YL C       15 pkt
   c/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem nie będącą członkiem SP YL C   10 pkt
   d/ Za nawiązanie łączności z posiadaczem dyplomu SP YL C                                      5 pkt
   e/ Za nawiązanie łączności z kolegami krótkofalowcami radiostacji indywidualnych      1 pkt
       Stacje klubowe z operatorem OM nie będą klasyfikowane i nie mogą rozdawać punktów.
       Z każdą stacją można nawiązać jedno QSO bez względu na rodzaj emisji.
6. Wywołanie: na SSB: „wywołanie w zawodach YL”,  na CW: dla YL  „CQ OM”, dla OM „CQ YL”
7. Raporty.
     a. OMs: RS/T + numer kolejny łączności  od 001,                                 np. 59 001
     b. YLs: nie będące członkiniami SP YL C  RS/T  + numer kolejny + YL    np. 59 001YL
     c. YLs: będące członkiniami SP YL C  RS/T + numer kolejny + litera C    np.59 001C
     d. Posiadacze dyplomu SP YL C: RS/T + numer kolejny + litera A         np.59 001A

   Krótkofalowcy kobiety posiadające znak nadawcy lub znak nasłuchowy mogą rozdawać punkty ze        
   stacji klubowej przez podanie właściwego raportu.
 - pkty rozdawane są tylko z jednej wybranej opcji tzn. np. OM nie może rozdawać pktów jako sumę OM + dyplom,
   a YL nie może rozdawać punktów, jako sumę YL + dyplom.
8.Wynik końcowy: suma zdobytych punktów
                              
 Uwaga nasłuchowcy: każdy znak stacji pracującej w zawodach może być wykazany w dzienniku zawodów max. 3 razy zaś punkty daje tylko jedna (podkreślona) z dwóch  stacji.

9. Klasyfikacja:
    A -  Radiostacje indywidualne kobiet krótkofalowców
    B  -  Radiostacje klubowe z operatorką kobietą
    C  -  Radiostacje indywidualne kolegów krótkofalowców
    D  -  Stacje nasłuchowe

10. Nagrody
     Za zajęcie od I do III miejsca wg klasyfikacji przewidziane są dyplomy, za I-sze miejsca puchary
     ufundowane przez Prezesa ZG PZK.
11. Dzienniki w formie cabrillo prosimy przesłać w terminie do 30 marca 2016 r. e-mailem,
      na adres: sp9pkz@op.pl. Do logowania łączności można wykorzystać program DQR_Log opracowany przez Marka SP7DQR, który jest do ściągnięcia ze strony: sp7dqr.waw.pl.
     Preferowane są logi w formie elektronicznej. Otrzymanie logów będzie potwierdzane przez organizatora.
     Można również przesłać logi papierowe listownie na adres: Bożena Łacheta SP9MAT, skr. pocztowa 678, 30-960 Kraków 1, lub OT PZK skr. pocztowa 606,  30-960 Kraków 1.
     Uwaga: stacje klubowe winny podać w zgłoszeniu znak operatorki (nadawczy lub SWL).
12. Wyniki zawodów zostaną opublikowane w terminie do 30 września 2016 r.

Uwaga: jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu „SP-YL-C” otrzymuje dyplom bez potrzeby oczekiwania na karty QSL i wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać Dyplom wystarczy przesłać wpłatę 7 zł na adres Klubu.

13. Komisja zawodów: SP9MAT i SP9CPS.
      Decyzje Komisji są ostateczne.


Załącznik nr 3                                                                                                              
Regulamin Dyplomu
"100 lat Dąbrowy Górniczej"

1. Dyplom wydawany jest z okazji setnej rocznicy uzyskania praw miejskich przez miasto Dąbrowa Górnicza.
2. Wydawcą Dyplomu są: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Integracyjny Klub Łączności przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im Zofii Książek-Bergułowej w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenie "Razem Głośniej" w Dąbrowie Górniczej.
3. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest przeprowadzenie łączności ze stacjami: Organizatora , Klubów Krótkofalowców w Dąbrowie Górniczej , członków w/w Klubów niezależnie od lokalizacji , oraz pozostałych krótkofalowców pracujących z terenu Dąbrowy Górniczej i uzyskanie minimum 100 punktów.
4. Zalicza się łączności przeprowadzone w okresie od 01 marca 2016 r. do 31 października 2016 r. na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi dostępnymi rodzajami emisji, również przez przemienniki i echolink.
5. Nie zalicza się łączności przeprowadzonych w czasie zawodów.
6. Łączności z każdą stacją można powtarzać dowolną ilość razy, lecz nie w tym samym dniu , z wyjątkiem łączności przeprowadzonych na różnych pasmach lub różnymi emisjami.
7.Obowiązkowa jest co najmniej jedna łączność ze stacją 3Z100DG.
8. Punktacja:
QSO ze stacją okolicznościową Organizatora 3Z100DG - 20pkt (SP- x1, Eu- x2, DX- x5)
QSO ze stacją okolicznościową SP100DG, SQ100DG, SO100DG, SN100DG, HF100DG - 10pkt (SP- x1, Eu- x2, DX- x5)
QSO ze stacją Klubową z Dąbrowy Górniczej SP9PBH, 3Z9SRG, 3Z9DG, SP9PDG - 10pkt (SP- x1, Eu- x2, DX- x5)
QSO ze stacją członkiem Organizatora i w/w Klubów - 5pkt (SP- x1, Eu- x2, DX- x5)
QSO z pozostałymi stacjami pracującymi z Dąbrowy Górniczej - 1pkt (SP- x1, Eu- x2, DX- x5)
QSO w pasmach VHF i UHF liczą się podwójnie (x2).
9. Zgłoszenia na dyplom w formie pliku tekstowego (np. txt, doc, cabrillo) należy przesyłać najpóźniej do 30 listopada 2016 r. na pocztę elektroniczną:
award100dg@gmail.com, lub w formie papierowej na adres: 
Stowarzyszenie „Razem Głośniej” 
ul. Wojska Polskiego 31  
41-300 Dąbrowa Górnicza
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę, znak stacji, adres e-mail, oraz wykaz łączności zawierający: znak stacji przyznającej punkty, datę, czas łączności (UTC), pasmo, emisję, (raport N/O), ilość punktów.
9. Dyplom wydawany jest  w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania i przesyłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
10. Dyplom wydawany jest bezpłatnie, lecz wszelkie dotacje są mile widziane. Ewentualne wpłaty prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia "Razem Głośniej": nr 95 1020 2498 0000 8602 0574 6252 z tytułem „Darowizna na cele statutowe”.

SP9PBH  3Z9SRG

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikaty 2016


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,540,336 Unikalnych wizyt