PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3646 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 1
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 19 marca 2008
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 19 marca 2008.
Witam wszystkich odbiorców naszego komunikatu. A oto informacje:

SP3VKE s .k.
12 marca odszedł na wieczny spoczynek nasz kolega, przyjaciel, znaczący dla nas bardzo bardzo wiele... Zenon Mielnik - SP3VKE. Był członkiem i działaczem radioklubu „Kwarc” SP3ZIR. Był w zasadzie animatorem dla Krótkofalowców Harcerskiego Klubu "Kwarc" SP3ZIR.
Koledzy z SP3ZIR.

1.Posiedzenie ZG PZK.
Ostatnie Posiedzenie ZG PZK przed XVI Zjazdem PZK odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2008 w sali konferencyjnej Urzędu komunikacji Elektronicznej w Warszawie. W związku z tym do dnia 28 marca sekretariat ZG PZK jest zobowiązany przesłać członkom ZG PZK materiały przeznaczone na to Posiedzenie w szczególności zaś projekty uchwał. W związku z tym proszę o przesłanie ewentualnych projektów pocztą na adres sekretariatu ZG PZK lub najlepiej drogą elektroniczną na sp2jmr@pzk.org.pl oraz belid04@infoserve.pl.
Jednocześnie przypominam, że wnioski o nadanie OH PZK i ZOH PZK mogą być rozpatrywane przez ZG PZK po upływie 6 miesięcy karencji od daty zgłoszenia.
Tak jest na mocy Uchwały XV Zjazdu PZK. (SP2JMR)


2.Konsultacje aktów prawnych.
Jak już informowaliśmy, do PZK wpłynęło pismo z Ministerstwa Infrastruktury o konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych i w sprawie pozwoleń radioamatorskich. Projekty te są kontynuacją regulacji prawnych zawartych w rozporządzeniach z 2005 r. Nowością w rozporządzeniu w sprawie świadectw (które w niewielkiej części poświęcone jest służbie amatorskiej), jest zniesienie wymogu umiejętności nadania i odbioru
alfabetu Morse'a i przystosowanie świadectw radioamatorskich do zaleceń Rekomendacji CEPT T/R 61-02. Rozporządzenie drugie jest projektem zmiany rozporządzenia z 2005 r. w sprawie pozwoleń, przystosowujące pozwolenia radioamatorskie do Rekomendacji CEPT T/R 61-02.

Pozwolę sobie przypomnieć, szczególnie młodszym kolegom, że w 1992 r. w
Polsce jako jednym z pierwszych krajów należących do CEPT wprowadzono świadectwa radiooperatora (HAREC) zgodne z rekomendacją CEPT T/R 61-02,
której konsekwencją miało być wprowadzenie licencji CEPT-wskich. Jednak brak stosownych zapisów w Ustawie o łączności z 1990 r. nie pozwolił na zakończenie tej sprawy z korzyścią dla polskich krótkofalowców. Długo przyszło nam czekać na wprowadzenie rekomendacji CEPT T/R 61-01 w sprawie wzajemnego uznawania licencji. Pamiętam jak dziś, kiedy otrzymałem informację od ówczesnego Z-cy Prezesa PAR Krzysztofa SP5HS o wprowadzenie w SP licencji CEPT wraz z wejściem w życie Prawa telekomunikacyjnego z początkiem 2001 r. Dumny jestem z tego, że to działo się podczas mojej służby jako prezesa PZK.
Nasza wdzięczność jako środowiska należy się kolegom Wojtkowi SP5FM i Krzysztofowi SP5HS, bo to dzięki ich aktywności na arenie międzynarodowej i krajowej rodziły się powyższe rekomendacje.
Wracając do projektów rozporządzeń MI, sprawę modyfikacji (wynikającej
ze zniesienie wymogu znajomości alfabetu Morse'a) istniejących przepisów
należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo, w odniesieniu do rekomendacji CEPT T/R 61-02 dotyczącej świadectw HAREC i rekomendacji dotyczących pozwoleń (licencji) t.j. CEPT T/R 61-01 i CEPT ECC (05)06. Przy wprowadzaniu nowych regulacji, należy określić co z wcześniej wydawanymi uprawnieniami. Prawie z dnia na dzień, po usunięciu w 2004 r. z rekomendacji T/R 61-02 zapisów o świadectwach CEPT Klasy A i B, wydawane wcześniej świadectwa kl. B jak i pozwolenia CEPT kat 2 (około 8 tys.) zawisły w próżni ponieważ nie w pełni były zgodne z nową wersją rekomendacji.
Zarówno URTiP , UKE oraz PZK miały sygnały, że świadectwa Klasy B nie były honorowane przez inne kraje. W rekomendacji ECC (05)06 traktującej o licencji CEPT Novice brak jakichkolwiek wskazań co do pasm, które powinny być dostępne dla posiadaczy tych pozwoleń, rekomendacja wskazuje na to, aby licencja ta była dostępna dla ludzi o elementarnej wiedzy z zakresu radiokomunikacji amatorskiej, ludzi bardzo młodych jak i starszych chcących eksperymentować na pasmach amatorskich, poszczególne administracje określą, jaka klasa pozwolenia krajowego będzie odpowiadać pozwoleniu CEPT Novice. Natomiast zakres wymaganej wiedzy dla tegoż świadectwa określony jest w Raporcie 032 ERC.
Stąd trochę po omacku i na wyczucie poszczególne kraje CEPT wprowadzają
tą licencję. Przez ponad dwa lata od wprowadzenie tej rekomendacji, z 48
krajów należących do CEPT tylko 7 ją stosuje.
Koncepcję przedstawioną w rozporządzeniach poznaliśmy i aprobowaliśmy na
etapie tworzenia założeń zmian tych aktów prawnych. Polega to na ustanowieniu (przystosowaniu) trzech rodzajów świadectw i pozwoleń:
1. świadectwo klasy A - pozwolenie kategorii 1 uprawniające do używania
urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości
przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej z mocą 150 W
po 10 latach możliwość ubiegania się o 500 W, odpowiadające licencji
CEPT T/R 61-01,
2. świadectwo klasy B - pozwolenie kategorii 2 uprawniające do używania
urządzeń radiowych pracujących w następujących zakresach częstotliwości
przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń
Częstotliwości, 3500 - 3800 kHz, 14050 - 14150 kHz, 21050 - 21200 kHz, i
powyżej 28 MHz, moc 50 W odpowiadające licencji CEPT T/R 61-01;
3. świadectwo klasy D - pozwolenie kategorii 4 uprawniające do używania
urządzeń radiowych pracujących w następujących zakresach częstotliwości
przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz moc 15 W
odpowiadające licencji CEPT Novice. ECC (05)06

Dziś bogatsi o doświadczenia innych krajów mamy nieco inny pogląd na
sprawę, przygotowujemy projekt zmian konsultowanych rozporządzeń
polegający na wprowadzeniu dwóch świadectw i dwóch pozwoleń CEPT i CEPT
Novice. Pozyskałem do współpracy prawnika dobrze poruszającego się w
temacie. W najbliższym czasie przygotujemy projekt zmian w konsultowanych rozporządzeniach. Na tym etapie legislacji mogą być dokonane zmiany w rozporządzeniach, taki jest przecież sens konsultacji.
Nieprawdą jest, że to wymaga wielkiego lobbowania czy specjalnych "dojść" do MI. Podczas konsultacji, w których jako strona uczestniczył PZK, nie doświadczyliśmy, aby Ministerstwo nie rozpatrzyło naszych uwag natomiast zdecydowana większość z nich była przyjmowana. ( SP2JMR)

3.Walne zebranie OT 50.

W dniu 15 marca. Zebranie otworzył Prezes Gliwickiego OT Kol. Roman SP9MRN. Na prowadzącego zebrani wybrali Kol. Andrzeja SP9ENO. W zebraniu wzięło udział 13 członków na 32 uprawnionych do głosowania co stanowi 40,6% ogółu.

Zebranie dokonało wyboru delegata na XVI Zjazd PZK i został nim Kol. Roman SP9MRN, zaś zastępcą Kol. Krzysztof SQ9DXN.

Władze naczelne PZK reprezentowali kol. Maciej SP9DQY Przewodniczący GKR oraz Bohdan SP9VJ członek GKR. (SP2JMR)

-( w poprzedniej wersji komunikatu znalazły się dwa błędy, za które zainteresowanych Kolegów: Romana SP9MRN, Andrzeja SP9ENO i Krzysztofa SQ9DXN przepraszam)-

 

4.Walne zebranie OT 31.
W dniu 16 marca w Sali OSK LOK ul. Prosta 11 w Rybniku odbyło się nadzwyczajne walne zebranie Rybnickiego OT PZK.
Frekwencja wyniosła 30% ( w zebraniu uczestniczyło 36 członków OT. Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi OT 31. Odbyły się wybory do Zarządu OT, OKR oraz delegatów na XVI Zjazd PZK. W ich wyniku wybrano nawy ZO i OKR OT31, który po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco: Kol. Antoni SP9FRZ- prezes, kol. Jcek SP9IKF-wiceprezes, kol. Rudolf SP9RCF –skarbnik, kol. Henryk SQ9MZ- sekretarz, kol. Roman SP9FOW- członek zarządu.
OKR przedstawia się następująco: kol. Hubert SP9MDY, Czesław SQ9ANT, kol. Eugeniusz SQ9HZM.
Delegatami na XVI Zjazd PZK zostali wybrani: Kazimierz SP6AXW oraz Antoni SP9FRZ zastępcami: Kol. Eugeniusz SQ9HZM oraz Henryk SP9MZ.
Nad całością zebrania czuwał kol. Maciej SP9DQY Przewodniczący GKR. (SP2JMR)

5.Lista dyskusyjna EmCom.
Utworzyłem grupę dyskusyjną poświęconą tematowi łączności ratunkowej. Zachęcam gorąco do zapisania się i wymiany doświadczeń i pomysłów. Proszę również o rozpropagowanie informacji wśród kolegów
zainteresowanym łącznością kryzysową.
Adres grupy:
http://groups.yahoo.com/group/sp-emcom/
Vy 73!
Marek SQ2GXO EmCom Manager PZK ( SQ2GXO)

6.Harcerze z wysp Wolin i Uznam zapraszają do konkursu.
Konkurs odbędzie się w dniach 4 kwietnia 31 czerwca 2008. Regulamin konkursu o Puchar Komendanta Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej w Świnoujściu z okazji 60 lecia harcerstwa na ziemi wolińskiej znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

7.Digi w LE i w zarysie w SP.
Zgodnie z zapowiedzią doprowadziłem do wydania skromnej broszury poświęconej DIGI w LE i w zarysie w SP.
Koledzy, którzy przekazali fotografię do broszury mogą ją trzymać w czasie spotkania z okazji 25 lecia DIGI w LE/LS w dniu 29 marca br w Lesznie. (Zaproszenia wysyłamy zainteresowanym) lub po dostarczeniu zwrotnie zaadresowanej koperty A5 ze znaczkami za 2.10zł.
Jednocześnie zapraszam do współpracy w zakresie przygotowania kolejnej broszury poświęconej w całości digi w SP.
W treści m.in.:
-Początki poszczególnych trybów digi w SP
-Zawody krajowe digi mode(informacja od organizatorów zawodów)
-fotografie krótkofalowców SP. którzy zajmują się lub zajmowali się łacznościami digi
-Krótkofalarskie życiorysy najbardziej zasłużonych krótkofalowców dla rozwoju
digi w SP
-cenne dyplomy digi uzyskane przez krótkofalowców SP(w przypadku gdy będzie ich więcej o zamieszczeniu go w broszurze decyduje data zdobycia- nr dyplomu)
-Osiągnięcia krótkofalowców na poszczególnych trybach (liczba potwierdzonych
krajów) liczba krajów będzie korygowana na tydzień przed drukiem ale tylko w stosunku do wcześniej zgłoszonych znaków.- w czasie robienia korekty w drukarni.
-Miejsca w zawodach WW( od 1-10) (digi)
-I miejsca (w kraju) w zawodach międzynarodowych (digi)
-1do 3 miejsca w zawodach krajowych (digi)
-osiągnięcia na UKF-e (digi)
-osiągnięcia via satelity( digi)
-fotografie sprzętu digi z lat osiemdziesiątych
-QRV z spoza SP na digi
-inne wg uznania zainteresowanych
Proszę o wskazanie organizatorów zawodów krajowych digi lub innych z digi jako jedna z kilku emisji. Uprzejmie proszę o przesłanie na mój adres (sp3cug@wp.pl lub Niemiecka 18/10 64-100 Leszno do końca kwietnia br wypełnionego druku wraz z skanami dyplomów, ciekawych kart, fotografii przy radiostacji ( dodatkowo mogą być inne super ciekawe) itp. W celu wyeliminowania błędów w druku pliki proszę opisać jako znak i nazwa np. sp3cug- fotka, sp3zah-dyplom , sp3amz-qsl itp.

Pod pojęciem krótkofalowcy rozumiem: nadawcy indywidualni, kluby i nasłuchowcy.
W wydawnictwie zamieszczone będą wyłącznie materiały, których autorzy prześlą zgodę na publikację. (Patrz ankieta zał. 1.)

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w imieniu Prezydium ZG PZK, ZG PZK oraz GKR PZK życzę Wam wszelkiej obfitości na stołach, spokoju i harmonii w rodzinnym gronie, obfitego dyngusa, a także chwili czasu dla naszego ukochanego hobby.
Życzę Wam także wypoczynku, dobrego humoru oraz tego co najważniejsze –zdrowia.

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK

 Załączniki

1.
INFORMACJE DO BROSZURY/PŁYTY CD- 30 LAT DIGI MODE W SP


IMIĘ ............................................. NAZWISKO ............................................................

ZNAK .............................. ZNAKI WCZESNIEJ UŻYWANE .................................

UŻYWANE ZNAKI OKOLICZNOŚCIOWE ................................................................

LICZBA POTWIERDZOBYCH KRAJÓW i DATA QSO NR 1 (np. 115/ 10.04.1985)

RTTY .... / ……… SSTV ..... / ……. PSK ..../……… HELL …. / ……….. FAX …../ ......…. OLIVIA …../...... MT 63 …./........ B PSK …./ ..............

INNNE .............................................................................................................................

ZDOBYTE MIEJSCA W ZAWODACH KRAJOWYCH (1-3) ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
ZDOBYTE MIEJSCA W ZAWODACH WWW

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

I MIEJSCA W SP-ZAWODY MIĘDZYNARODOWE

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

INNE OSIĄGNIĘCIA W DIGI (W tym działalność wyłącznie na rzecz innych- strony www- w tym digi- programy -digi- modemy digi- itp.)

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Kontaktowy adres e-milowy (koże być kolegi) .......................................................
W wykazie kandydatów zasłużonych krótkofalowców w digi w dla SP proponuję
Umieścić:
.....................................................................................................................

Wyrażam zgodę na zamieszczenie udostępnionych materiałów w broszurze ( na płycie CD) 30 lat digi mode w SP.


.................................. dnia ........04.2008r ...........................................

2.
Regulamin konkursu o Puchar Komendanta Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej w Świnoujściu
z okazji 60 lecia harcerstwa na ziemi wolińskiej


1. W konkursie mogą brać udział wszyscy licencjonowani krótkofalowcy (nadawcy jak i nasłuchowcy).
2. Organizatorem konkursu jest Harcerski Klub Łączności SP1ZZW „Horyzont”, Komendy Hufca ZHP im. Marynarki Wojennej RP, Hufiec Ziemi Wolińskiej, w Świnoujściu
3. Konkurs trwa od 5 kwietnia do 31 czerwca 2008r.
4. Konkurs ma na celu rozpowszechnianie harcerstwa, prezentacje środowiska harcerskiego na ziemi wolińskiej oraz uczczenie 60 lecia harcerstwa na ziemi wolińskiej.
5. Konkurs polega na wysłuchaniu 5 min. audycji-prezentacji przygotowanych przez jednostki statutowe hufca ZHP w Świnoujściu i odpowiedzi na zadawane przez nie pytanie konkursowe dotyczące danej drużyny, gromady, koła (jednostki statutowej). Audycje-prezentacje będą emitowane na falach krótkich, na częstotliwości 3720 kHz + - QRM, emisją SSB, od godz. 17.30, wg załączonego do regulaminu „Harmonogramu audycji-prezentacji”. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przysłać, w ciągu 12 dni od emisji audycji-prezentacji, na adres elektroniczny Harcerskiego Klubu Łączności SP1ZZW „HORYZONT” – sp1zzw@o2.pl , lub na kartach pocztowych na adres Paweł Morański SQ1JGX, skr. poczt. 88, 72-610 Świnoujście 10. Wraz z odpowiedzią należy przysłać swoje dane teleadresowe, które będą potrzebne do wysłania zaproszeń dla ewentualnych zwycięzców. Po zakończeniu konkursu Klub SP1ZZW, komisyjnie zlikwiduje bazę z tymi danymi.
6. Nagrodami w konkursie, są Puchary ufundowane przez Komendanta Hufca oraz pamiątkowe dyplomy.
7. Puchary przyznawane są dla I-ych miejsc w dwóch kategoriach:
- Licencjonowany nadawca,
- Nasłuchowiec.
Dla II-ich i III-ich miejsc wydane będą dyplomy w kategoriach jak powyżej, dla pozostałych uczestników pamiątkowe karty QSL.
Zwycięscy zostaną zaproszeni na uroczystą zbiórkę rozpoczynającą rok harcerski „Harcerski Start 2008” (6 września 2008r), w trakcie której zostaną wręczone puchary i dyplomy.
8. Rozliczenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do końca lipca 2008 roku. Wyniki konkursu zostaną przekazane do periodyków krótkofalarskich oraz zostaną ogłoszone na stronie internetowej Hufca ZHP w Świnoujściu tj. www.swinoujscie.zhp.pl .
9. Od ogłoszonych wyników nie przysługuje prawo odwołania

Harmonogram emisji audycji-prezentacji
w konkursie z okazji 60 lecia harcerstwa na ziemi wolińskiej.

Data Jednostka statutowa Uwagi o emisji
5.04.2008 20 Drużyna Starszoharcerska
19.04.2008 19 Drużyna Harcerska
10.05.2008 Krąg Seniorów „Kotwica”
17.05.2008 13 ŚDH „Ptaki”
7.06.2008 14 Drużyna Harcerska
14.06.2008 40 WDH
21.06.2008 VDH „Patria”

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,255,543 Unikalnych wizyt