PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 20 lutego 2008.
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 20 lutego 2008


SP9HKD s. k. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2008 r. mając 66 lat, zmarł w Dębicy Kol. Bolesław Kłusek SP9HKD. Wieloletni Kierownik Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KKM w Dębicy, który wchodzi w skład OT PZK nr 28 w Tarnowie.
Pochowany w dniu 16 lutego 2008 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wielkopolskiej w Dębicy. Z wyrazami współczucia dla Rodziny - koledzy z Tarnowa i Dębicy.
Vy 73.
Stanisław sq9aor

1.Brak dokumentacji finansowej.  Zostały dwa OT, które nie przesłały do dnia dzisiejszego sprawozdań finansowych za grudzień 2007 roku co uniemożliwia zakończenie prac bilansowych w księgowości ZG PZK
Są to:
 OT 27 – Południowo Wielkopolski –brak XII 2007
 OT 49 – Oddział im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.-brak VII-XII  2007
Proszę o jak najszybsze uzupełnienie brakujących dokumentów.

2.OPP raz jeszcze.  Mając na względzie lepszą informację o PZK jako OPP oraz ułatwienie wypełniania PIT-ów informuję , że w popularnym programie do rozliczania PIT ów firmy  IPS przy wypełnianiu pozycji dotyczącej 1% jest możliwość skorzystania z  bazy organizacji OPP. Po kliknięciu na PZK następuje automatyczne umieszczenie właściwych danych  w druku PIT. Formułując  informacje o PZK  oraz zlecając ich zamieszczenie w grudniu 2007 firmie IPS starłem się rozszerzyć dostępność informacji o PZK i ułatwić przekazanie środków przez ewentualnych darczyńców.
(SP2JMR)

3.Walne Zebranie  w OT 21.
W dniu 17.02.2008 odbyło się Walne Zebranie Oddziału nr 21 Polskiego Związku Krótkofalowców w Olsztynie. Miejscem Zebrania była  sala konferencyjna Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37a.
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie czyli o godz. 11. Przewodniczącym zebrania został Andrzej SP4KA. Prezydium ZG PZK reprezentowała  Ewa Kołodziejska SP1LOS wice Prezes PZK . Zebranie w głosowaniu jawnym wybrało Komisję Skrutacyjną, a następnie Komisję Uchwał i Wniosków.
Komisja Skrutacyjna po ukonstytuowaniu się, stwierdziła w swoim protokóle, że zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, obecnych jest 39 członków Oddziału na stan 70 co stanowi to 55,71%.  i obrady są prawomocne. Następnie zatwierdzono porządek obrad. 
Przewodniczący udzielił głosu Kol. Ewie  SP1LOS ,która  zapoznała  zebranych z listem Prezesa PZK informującym o głównych kierunkach pracy Prezydium i ZG
PZK, jak też z wizją PZK na najbliższe miesiące i lata. Odpowiadała również na liczne pytania zebranych.
Następnym punktem obrad były wybory delegata na XVI Krajowy Zjazd PZK.
W wyniku głosowania Delegatem na XVI Krajowy Zjazd PZK został Kol. Andrzej Korczin SP4KA, natomiast jego zastępcą Kol. Adam Ciosek SP4CUF. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za ostatni rok złożył Prezes Oddziału – Andrzej Korczin SP4KA, zwracając uwagę między innymi na wzrost liczebności Oddziału, jak też na bardzo dobre relacje pomiędzy Oddziałem, a Dyrekcją Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych .
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Ciosek SP4CUF odczytał jej sprawozdanie z działalności. Nie stwierdzono w działaniu Zarządu Oddziału nieprawidłowości.
Następnie Adam Kowalczyk SP4DDS, będący inspektorem nadzoru budowlanego
w Starostwie Powiatu Olsztyńskiego, przedstawił problematykę montażu anten przez krótkofalowców.
 Prezes SP4KA, zadał pytanie zebranym dotyczące struktury PZK, jaka ma być
w przyszłości. Jako Delegat na Zjazd Krajowy, chce wiedzieć, jakie jest stanowisko członków Oddziału. W głosowaniu jawnym, zebranie jednogłośnie opowiedziało się za dotychczasową strukturą, tzn. związkiem osób fizycznych, przyjmując uchwałę w tej sprawie.
Kol. Ryszard Makszyński SQ4LWA proponuje Delegatowi, aby podczas Zjazdu dążył do przyjęcia postanowień, zmierzających do zintensyfikowania rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie współpracy z PZK. Należy wypracować zasady takiej współpracy aby można było oficjalnie prowadzić działalność wśród młodzieży szkolnej.
Zebranie było doskonale zorganizowane i bardzo sprawnie prowadzone przez Prezesa OT 21 Andrzeja Korczina SP4KA Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes życzył uczestnikom bezpiecznego powrotu do domu, usłyszenia na pasmach i zakończył
obrady. Ewa SP1LOS

4.Walne Zebrania OT.
Przed nami są w najbliższym czasie nast. Walne Zebrania OT PZK
- OT 23-   24 lutego 2008 w Ujściu k. Piły
- OT 05 -  01 marca 2008 w Krośnie
 -OT 27-   02 marca 2008 w Ostrowie Wlkp.
 -OT 10 -  02 marca w Krakowie
- OT 50 – 15 marca w Gliwicach
 -OT 31 -  16 marca w Rybniku

5.PGA – unikalny program SP-HAMs

W nawiązaniu do krążących pomówień i niedorzecznych wręcz opinii pod adresem autorów Programu Dyplomowego PGA informuję co następuje:

1.Pomysł stworzenia ekstremalnego, polskiego programu dyplomowego sięga 2004 r. Już wtedy Redakcja MK QTC podjęła stosowne kroki organizacyjne mające na celu przygotowanie całego projektu. W tym celu Artur, SQ5TA zrobił nawet gminny program logujący, opracowano też wstępny regulamin dyplomu.

2. Do projektu powrócono w połowie 2007 r., co awizowano na łamach MK QTC. Opracowano unikalny system oznaczeń gmin, posługując się przyjętym wcześniej systemem do SPPA. Dzięki przyjętego wg logicznego klucza oznaczenia pozwalają na ich zgodne funkcjonowanie.
3. Program PGA jest ekstremalnym programem dyplomowym bazującym na podziale administracyjnym Polski, co w żadnym wypadku nie powoduje konfliktów z innymi, podobnymi programami dyplomowymi. Dzieje się tak np. w przypadkach wykorzystywania listy krajów DXCC przy opracowywaniu ogromnej ilości regulaminów dyplomów na całym świecie i nie jest to przedmiotem żadnych roszczeń.
4. Program PGA jest merytorycznie zbliżony do niezwykle popularnych programów narodowych (np. RDA w Rosji czy US-CA w USA), które od kilkunastu lat funkcjonują na świecie.
5. W przypadku programu PGA nie została pogwałcona żadna zasada ani dobre obyczaje, ponieważ regulamin PGA różni się pod każdym względem od istniejących innych regulaminów. Wystarczy porównać regulaminy, aby to stwierdzić! Różnice są tak wielkie, że trudno nawet mówić o jakimkolwiek podobieństwie.
6. Program PGA zawiera unikalne współzawodnictwa oraz imprezy operatorskie mające na celu zachęcanie krótkofalowców do poznawanie geografii Polski, w tym zwiedzania ciekawych miejsc w SP i propagowanie ich w środowisku krótkofalowców. Dzięki możliwościom technicznym jakimi dysponuje Zespół PGA przewidziane jest bezpłatne wydawanie łącznie kilkuset (!) dyplomów i tyluż certyfikatów.
7. Program dyplomowy PGA będzie funkcjonował nadal, i nadal będzie się rozwijał. Takie są oczekiwania postępowych krótkofalowców SP, którzy od samego początku niezwykle aktywnie uczestniczą w procesie kształtowania regulaminu. Świadczy o tym olbrzymie zainteresowanie tym przedsięwzięciem, przejawiające się m.in. w masowym odwiedzaniu strony WWW, a także licznym udziałem radiooperatorów w organizowanych próbach PGA TEST.
8. Regulamin programu powstał w wyniku konsultacji z ponad 100 doświadczonymi krótkofalowcami, w zdecydowanej większości członkami PZK, i dzięki temu spełnia oczekiwania polskich nadawców i SWLs. Jest przedsięwzięciem bardzo nowoczesnym, wymuszającym na krótkofalowcach ciągłe doskonalenie swojej sztuki operatorskiej, przy wykorzystaniu światowych osiągnięć w dziedzinie amatorskiej radiokomunikacji. PGA jest programem dla ambitnych krótkofalowców, popierających postęp i wszelkie nowości techniczne.
9. Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zachowań garstki ludzi, którzy swoimi bezpodstawnymi oskarżeniami usiłują zaszkodzić idei PGA. Wierzymy jednak, iż prędzej czy później także i oni nabiorą przekonania do naszej sprawy. Jesteśmy nadal otwarci na każdą inicjatywę i chętnie odpowiemy na każde dręczące pytanie.
10. Mottem programu PGA jest: Uczestnik programu dyplomowego PGA jest tolerancyjny, pogodny i uprzejmy. Te wartości, a także zasady ujęte w Kodeksie Krótkofalowca będziemy stosować na co dzień. 
Za Zespół PGA   Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP

6. Uroczystości
Uprzejmie informuję, że uroczystość z okazji 25 lecia digi mode na Ziemi
Leszczyńskiej, podsumowania krajowych zawodów digi mode 2007/08 i
wręczenia pierwszej Złotej OH PZK  krótkofalowcowi Ziemi Leszczyńskiej
kol SP3AMZ oraz klubowi SP3ZAH planowana jest na sobotę dnia 29.03.2008
o godz. 10.30
Będzie to też inauguracja  przygotowań trzeciej broszury- tym razem
poświęconej DIGI MODE w SP.
Vy73       Ryszard   SP3CUG
7. PGA INFO  . PGA Club.  Utworzenia ogólnopolskiego klubu krótkofalowców PGA-Club PZK jest już na dobrej drodze. Klub będzie zrzeszał uczestników programu dyplomowego PGA, a celem jego powołania będzie zachęcanie SP-HAMs do poznawanie geografii Polski, w tym zwiedzania ciekawych miejsc w SP i propagowanie ich w środowisku krótkofalowców. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury do grupy inicjatywnej.
PGA TEST.  Zgodnie z decyzją Zespołu PGA za udział w co miesięcznych próbach PGA TEST przyznawane będą bezpłatnie specjalne Certyfikaty. Dyplomy zaś przyznawane będą na podstawaie rozliczenia rocznego. Najbliższy PGA TEST odbędzie się 1 marca br. Regulamin na stronie http://www.skjkc.pl/pga     
PGA i SPPA. Udział w programie PGA jest znakomitą okazją do kompletowania sobie kart QSL także do dyplomu SPPA. Umożliwia (czytaj: ułatwia) to przyjęty system oznaczeń PGA, który oparty został całkowicie na skrótach opracowanych dla potrzeb SPPA. Dwie litery z oznaczenia gminy wskazują właśnie na powiat. I to jest kolejna zaleta programu dyplomowego PGA! Także taka, że krótkofalowcy SP zaczynają prawidłowo podawać swoje DWULITEROWE skróty do SPPA.
Zrozumieć robota. Już niedługo logi za PGA TEST przyjmowane będą przez specjalny system komputerowy. W tym celu konieczne będzie ścisłe przestrzeganie procedur jakie powinien spełniać log Cabrillo, aby wszystkie jego pozycje zostały prawidłowo rozpoznane przez robota. W tym celu warto zapoznać się już teraz z towarzyszącymi w innych zawodach procedurami. W najbliższym wydaniu MK QTC opublikowany będzie materiał pt. "Zrozumieć robota", przybliżający to zagadnienie.
Pięć Certyfikatów. Zachęcanie do organizowanie ekspedycji terenowych do nowych gmin to jeden z celów programu dyplomowego PGA. Już teraz obserwuje się takie wyprawy, które mają swoich zwolenników. Na czele takich operatorów jest Marek Nieznalski, SP9HTY, który ma już na swoim koncie 5 Certyfikatów. Oznacza, to że jest już w połowie drogi do zdobycia dyplomu PG-10-E.
        Tyle informacji na dzisiaj
         Vy 73! Piotr SP2JMR
         Prezes PZK
 
        

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,217,351 Unikalnych wizyt