PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3648 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 13 lutego 2008
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 13 lutego 2008
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1.Walne zebranie OT32.
Relacja z Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Lubuskiego Oddziału PZK, które odbyło się w dniu 9 lutego 2008 roku w Świebodzińskim Domu Kultury”. Zebranie rozpoczęło się od podziękowania panu Stanisławowi Mosiejko, Dyrektorowi ŚDK za po raz kolejny wyrażenie zgody na przeprowadzenie Walnego Zebrania LO PZK, w czym znaczny udział miał kol. Czesława Czeszyńskiego SP3IBM, szef klubu SP3PLD, którego siedziba od wielu lat również znajduje się w siedzibie ŚDK. Po uroczystościach przeszliśmy do części roboczej Zebrania. Walne Zebranie otworzył Prezes LO PZK kol. Marek SP3AMO, przywitał przybyłych kolegów oraz zaproszonych gości. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych kolegów Czesława SP3AXR, Tomka SP3DWQ i Tolka - Antoniego SP3AXQ. Walne Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 10.30 przy obecności 39 na 88 członków LO PZK co stanowi 44% frekwencji. Po przejściu szeregu spraw proceduralnych, prezes przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu, a kol. Bronisław SP3WVN – skarbnik LO PZK finanse. W dyskusji padło wiele pytań o przekazywanie 1% z podatku na OPP na rzecz PZK i na oddziały, ponieważ od tego roku zmienił się sposób deklaracji i przekazywania kwot na OPP. Komisja Rewizyjna Oddziału nie wniosła uwag do sprawozdania i po wyjaśnieniach spraw organizacyjnych i finansowych Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przedstawiciel ZG PZK, kol. Bogdan SP3IQ przedstawił bieżące sprawy PZK jak i zamierzenia na najbliższą przyszłość, a szczególnie problemy poruszane przed Zjazdem Krajowym PZK, współpracę z MON i MEN przy szkoleniu młodzieży krótkofalarskiej. Po wysłuchaniu informacji o przyszłości PZK koledzy zgłosili szereg propozycji do realizacji przez najbliższe cztery lata przez nowy Zarząd. I tak postanowiliśmy zmienić nazwę Zawodów Zielonogórskich na Lubuskie przy zachowaniu dotychczasowego regulaminu, wpisać do stałej listy wydatków LO PZK koszty prowadzenia tych zawodów – dotychczas zawody same się finansowały przez uczestników, dofinansować ze środków LO PZK zakup dupleksera dla przemiennika SR3G, i wnieść pod obrady Zjazdu Krajowego propozycję wprowadzenia indywidualnej obsługi wymiany kart QSL dla członków Związku. Zamierzenia te ma zrealizować nowowybrany Zarząd LO PZK w składzie Prezes Marek SP3AMO, v-ce Prezes Bartosz SP3CAI, Skarbnik Bronisław SP3WVN i członek Zarządu Przemek SP3FAR. Wszystkiego ma pilnować Oddziałowa Komisja Rewizyjna w składzie: Zenek SP3GTS przewodniczący i dwóch członków: Tadeusz SQ3BDQ i Zbyszek SP3LFX. Naszym delegatem na Zjazd Krajowy został Marek SP3AMO, a jego zastępcą kol. Jarek SP3BNC. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes życzył uczestnikom bezpiecznego powrotu do domu, usłyszenia na pasmach i zakończył obrady o 14.30.

Wszystko opisał, Marek SP3AMO
Zielona Góra, 12 lutego 2008r

2. OT 24 Walne zebranie.
W dniu 10 lutego 2008 uczestniczyłem jako przedstawiciel GKR w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, połączonym z wyborem Delegata na XVI KZD, w oddziale nr 24 – Skierniewice.
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie ponieważ oczekiwano na przybycie członków oddziału dojeżdżających samochodami.
Zgodnie z listą w zebraniu uczestniczyły 23 osoby, na 28 uprawnionych członków oddziału, co stanowi 82% frekwencję.
Zebranie otworzył prezes OT Kol. SP7ER, wybrano przewodniczącego obrad – SP7BCA, a następnie komisje:
Skrutacyjna; SP7LIK, SP7MJK
Uchwał i Wniosków: SP7JSG i SP7DLC.
Protokolanta: SP7ER
Po odczytaniu sprawozdań Zarządu OT i OKR przegłosowano absolutorium dla ustępującego Zarządu (jednogłośnie).
Wybrano Zarząd w składzie: SP7NWM – prezes; SP7HOV – sekretarz, SP7VH – skarbnik; SP7EXJ – QSL Manager; SP7ZX – członek Zarządu. OKR: SP7ER; SP7MJX; SP7LIK.
Wybory Delegata: SP7ZX, zastępca – SP7BCA.
Należy podkreślić, że zebranie prowadzone było bardzo sprawnie, dyskusja choć krótka, ale bardzo rzeczowa, nie było problemu ze zgłaszaniem i wyborem osób do komisji zebrania oraz na funkcje w Zarządzie i OKR.
Druga uwaga to prawdziwy ewenement: członkiem oddziału jest Chyba najmłodszy w Polsce radioamator i nasłuchowiec Tymoteusz SP 24014 mający 6 lat a będący wnukiem Eli SP7RFE i Tomka SP7BCA.
Zdzisław, SP3GIL

3.Walne Zebranie w 26 Toruńskim Oddziale PZK
10 lutego o godz. 10.30 ( w drugim terminie ) w Domu Kultury w Wąbrzeźnie odbyło się Walne Zebranie 26 Toruńskiego Oddziału PZK, w którym na ogólną liczbę 88 członków Oddziału wzięło udział 44 osób, co stanowi 50 % . Taka wysoka frekwencja jest typowa dla małych oddziałów. Zebranie rozpoczęło się miłym akceptem, bowiem wręczono znaczki klapowe PZK dwóm najmłodszym członkom Oddziału tj. SQ2OFF i SQ2OFP, którzy kontynuują dzieło rodziców i stanowią młody narybek Oddziału. Zebranie sprawnie poprowadził Waldemar SP22JEB. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za ostatni rok złożył Prezes Oddziału - Gabriel SP2FMN, zwracając uwagę między innymi na wzrost liczebności Oddziału, jak też na bardzo dobre relacje pomiędzy Oddziałem a kierownictwem Domu Kultury w Wąbrzeźnie, które nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia na posiedzenia Zarządu Oddziału, jak też na walne zebrania. Niemal wzorcowo układa się również współpraca z miejscową delegaturą UKE. Aktualnie trwają pracę nad udoskonaleniem powstałej niedawno strony internetowej Oddziału. Prezes Oddziału zwrócił również uwagę na działalność sportową i osiągnięte niezłe wyniki przez kilku członków Oddziału, jak też na aktywność w postaci pracy lokalnych stacji pracujących pod znakami okolicznościowymi SN0F, SN0PTU, SN0TRO. Na terenie Oddziału działa aktualnie 8 klubów krótkofalarskich. Sprawozdanie złożył również przewodniczący OKR SP2FZW udzielając absolutorium Zarządowi. W toku dyskusji zwrócono między innymi uwagę na brak linku na stronie internetowej PZK, odsyłającego do nowopowstałej oddziałowej strony internetowej tj. http://83.12.62/otpzk26/index.php. Wybrano delegata na Zjazd Krajowy PZK tj. Zbyszka - SP2JNK i zastępcę delegata – Gabriela SP2FMN. Prezydium Zarządu Głównego PZK reprezentował Tadeusz SP9HQJ – Vice Prezes PZK, zapoznając zebranych z listem Prezesa PZK informującym o głównych kierunkach pracy Prezydium i ZG PZK, jak też z wizją PZK na najbliższe miesiące i lata. Odpowiadał również na liczne pytania – zarówno w czasie zebrania, jak też w rozmowach kuluarowych. Na uwagę zasługuje fakt zainteresowania się problematyką współpracy lokalnego środowiska ze strukturami zarządzania kryzysowego w terenie. Opracował : Tadeusz SP9HQJ Vice Prezes PZK

4.Walne zebranie OT 20 PZK.
Zgodnie z zapowiedzią w niedzielę 10 lutego w sali udostępnionej nieodpłatnie przez dowództwo Garnizonu Wojska Polskiego w Lublinie odbyło się Walne zebranie Lubelskiego OT PZK. Początek to II termin, a frekwencja wyniosła 37% . Na 175 członków OT 20 było obecnych 64.
OT 20 pokrywa się terytorialnie z byłym Wojewódzkim Oddziałem Terenowym PZK w Lublinie, a więc działa na stosunkowo dużym obszarze całego Województwa Lubelskiego .
Zebranie było także sprawozdawczym za okres ostatnich dwóch lat. Tak więc sprawozdania swoje przedstawili Prezes OT 20 Kol. Jerzy SP8HPW, skarbnik OT 20 Kol. Ryszard SP8ONZ oraz Przewodniczący OKR Kol. Adolf SP8CGS.
Uroczystym akcentem zebrania było podsumowanie aktywności HF50PLU z okazji 50 lecia Lubelskiego OT PZK, a także podziękowanie w formie grawertonu dla Kol. Jurka SP8HPW prezesa OT 20 za wzorcową organizację imprez dla uczczenia 50 rocznicy OT PZK w Lublinie. W dyskusji dominowały bieżące sprawy organizacyjne OT 20, a także tematyka związana z przyszłością PZK. Zebrani w uchwale Walnego Zebrania wyrazili pozytywną ocenę funkcjonowania obecnego Prezydium ZG PZK oraz wyrazili swoje zaniepokojenie działaniami Kol. Witolda SP5UHW oraz Roberta SP5XVY na styku UKE- PZK.
Zebranie w głosowaniu tajnym wybrało dwóch delegatów na XVI Zjazd PZK i dwóch zastępców.
Delegatami zostali Kol. Jerzy SP8HPW oraz Henryk SP8DHJ. Zastępcami zaś zostali Kol. Ryszard SP8HKT oraz Andrzej SP8BWR. Gratulujemy.
Zebranie było doskonale zorganizowane i bardzo sprawnie prowadzone przez Prezesa OT 20 Kol. Jerzego SP8HPW.
Nieco szersza relacja oraz fotoreportaż w Krótkofalowcu Polskim nr 4/2008.
Piotr SP2JMR.

5. Walne Zebrania OT.
Przed nami są w najbliższym czasie

- OT 21 - 17 lutego 2008 w Olsztynie
- OT 23- 24 lutego 2008 w Ujściu k. Piły
- OT 05 - 01 marca 2008 w Krośnie
-OT 27- 02 marca 2008 w Ostrowie Wlkp.
-OT 10 - 02 marca w Krakowie


6. SP7ZJA zaprasza.
"W dniu 01 marca 2008 roku stacja SP7ZIA uświetni swoją pracą w eterze przebieg IV Rawskiej Fiesty Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze - http://www.rawa.fse.pl/ . Rawa Mazowiecka to RX01 do dyplomów PGA. Praca radiostacji odbywała się będzie z dziedzińca zamku książąt mazowieckich z XIV wieku - CRX01 do dyplomu ZAMKI POLSKIE. Zapraszamy do łączności emisją SSB w paśmie 80 metrów od godziny 10.00 do godziny 14.00. Łączności zostaną potwierdzone specjalnie przygotowanymi na tą okoliczność kartkami QSL. Na radiostacji będą pracowali harcerze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" z Federacji Skautingu Europejskiego, którzy podczas aktualnych ferii zimowych uczestniczą w kursie przybliżającym im aspekty działalności krótkofalarskiej".
Stosowną informację w tym względzie umieścił już Mariusz SQ6IU na stronie ZHP, zgłosiliśmy aktywność w ramach PGA - zgłosimy jeszcze na stronie zamków polskich.
VY 73 Czuwaj
W imieniu SP7ZIA - Cezary sp7mjx

7.PGA TEST II.
Tylko 48 godzin potrzeba było na całkowite rozliczenie PGA TEST II rozegrane w dniu 9 bm. Sklasyfikowano w nich 106 stacji, w tym 21 w grupie SO-CW, 66 w grupie SO-SSB, 14 w grupie SO-MIX i 5 w grupie MO-MIX. Tak szybkie rozliczenie możliwe było dzięki specjalnemu programowi autorstwa SQ9NFI. Na stronie http://www.skjkc.pl/pga podane są szczegółowe wyniki PGA TEST II, a każdy uczestnik może dodatkowo obejrzeć swoje zgłoszone i zaliczone łączności. W zawodach, zgodnie z regulaminem, zaliczane zostały tylko bezbłędne łączności. Taka opcja możliwa jest wyłącznie w przypadku możliwości sprawdzenia logu każdego uczestnika. Dzięki temu wyniki są niezwykle rzetelne, ponieważ ukazują tylko sprawdzalne łączności. W tej sytuacji można mieć jedynie żal do tych co nie przysłali logów, bo pozbawili swoich korespondentów wielu cennych punktów. Może w marcowym PGA TEST takich operatorów będzie mniej? Liczymy na to.

8. Zaproszenie do zawodów.
Organizatorzy zawodów o Puchar Komendanta Hufca ZHP w Jarosławiu zapraszają do udziału. Zawody odbędą się w dniu 17 lutego 2008 . Regulamin w załączeniu do komunikatu.
Tyle informacji na dzisiaj .
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Załącznik 1.
Z W I Ą Z E K H A R C E R S T W A P O L S K I E G O
Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca
im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu
o r g a n i z u j e
Zawody Krótkofalarskie
O „ PUCHAR ” KOMENDANTA HUFCA ZHP
R E G U L A M I N
1. Celem organizowanych Zawodów jest złożenie hołdu patronce naszego Hufca Czesławie „BAŚCE” Puzon w 87 rocznicę Jej urodzin, oraz okazji XXII – giej rocznicy nadania Jej imienia Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu.
2. Do wzięcia udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych z SP.
3. Zawody odbędą się w dniu 17 lutego 2008 roku ( niedziela ) w godz. od 7.00 do 8.00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – Emisja SSB.
5. Punktacja :
- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora SP 8 ZIV - 10 pkt.
- za nawiązanie łączności za stacjami klubowymi ZHP - 5 pkt.
- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami – członkami klubów harcerskich - 2 pkt.
- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami klubowymi i indywidualnymi - 1 pkt.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego numeru łączności np. 59/001, stacja organizatora podaje skrót JA np. 59/001/JA, członkowie klubów harcerskich podają dodatkowo znak swojej stacji klubowej np. 59/001/SP 8 ZIV.
7. Klasyfikacja :
a) radiostacje indywidualne – członkowie klubów harcerskich,
b) pozostałe radiostacje indywidualne,
c) radiostacje klubowe ZHP,
d) pozostałe radiostacje klubowe,
e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.
- VERTE -


- 2 -


8. Wynik końcowy : to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
9. Nagrody :
- za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach - „PUCHAR”
- za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu PZK a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 29 lutego 2008 roku czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać : grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łączności (lokalny), raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie z obliczoną punktacją należy przesłać na adres :
Klub Łączności SP 8 ZIV 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną – e-mail : ot 35 @ o2. pl
13. Decyzje Komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie :


Przewodnicząca - pwd .Jagoda Dryś SP 8 AYL Komendantka Hufca
Członkowie - phm Zbigniew Guzowski SP 8 AUP Kierownik Klubu
- hm Mirosław Froń SP 8 TJX Członek Klubu

ADRESATÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU PROSIMY O JEGO ROZPROPAGOWANIE


ORGANIZATOR


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,263,713 Unikalnych wizyt