PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3355 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

KS-10. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 9.03.2011
Opcje newsa
Komunikaty PZK

news: pzk.gif
Komunikat  sekretariatu ZG PZK z 9 marca 2011                  Komunikat w wersji pdf
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej informacje:

1. Znaki okolicznościowe. Nawiązując do informacji podanej w komunikacie jubileuszowym 20 lutego 2011 r. zamieszczam poniżej odpowiedź na zapytanie dot. znaków okolicznościowych otrzymaną z UKE.
„Przydział znaków tzw. okolicznościowych lub kontestowych realizowany jest m.in. poprzez wydanie decyzji zmieniającej przydzielony znak wywoławczy w posiadanym przez wnioskodawcę pozwoleniu radiowym, wydanym na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). W okresie na jaki jest wydana decyzja zmieniająca pozwolenie nie może być używany znak podstawowy. Znaki okolicznościowe przydzielane są osobie, która posiada pozwolenie radioamatorskie oraz wystąpi z wnioskiem o zmianę pozwolenia do właściwej względem zamieszkania Delegatury.
Decyzja zmieniająca pozwolenie radiowe nie podlega opłacie skarbowej.”

2. Walne zebranie  OT17 PZK. Zarząd  Oddziału  Terenowego  PZK  w  Białymstoku  zawiadamia, że  w dniu  19 marca 2011 roku  (sobota)  w  Sali  Konferencyjnej  Hotelu  3 TRIO w  Białymstoku  ul. Hurtowa 3  odbędzie się  zebranie OT PZK w Białymstoku:
Część I:  dla członków OT-17
Walne Zebranie Członków  OT PZK  początek o  godz. 9.45  w  pierwszym  terminie, a  w  przypadku  braku  kworum   o godz.  10.00 w drugim terminie.
Szczegółowy porządek obrad na stronie  OT-17:
http://www.hamradio.biaman.pl/otpzk/otpzk3.htm
zakładka Walne Zebranie 2011
Część II.  Dla wszystkich  zainteresowanych  (początek ok. godz. 12.00)
1. Polski Związek Krótkofalowców  rola, zadania i problemy
2. Łączność kryzysowa  ( udział krótkofalowców )
3. Krótkofalarstwo – podróże  bez wiz i  paszportów, ale nie tylko …   
Tadeusz  Breś  SP4GFG prezes  OT PZK w Białymstoku

3. Doroczne ognisko WOT (OT25 PZK). W sobotę 5 marca br. w Warszawie odbyło się kolejne, 31. spotkanie krótkofalowców. Na spotkanie przybyło grubo powyżej 130 krótkofalowców, sympatyków krótkofalarstwa i ich rodzin. Tradycyjnie udział wzięli krótkofalowcy z warszawskich oddziałów Polskiego Związku Krótkofalowców. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Warszawski Oddział Terenowy PZK, którego zarząd reprezentowali: Jurek SP5SSB – prezes, Zenek SP5CNG – sekretarz, Robert SP5XVY – skarbnik. Prezydium Zarządu Głównego PZK reprezentował Janek SP2JLR – wice prezes.
Podczas spotkania pod wiatami i przy ognisku odbywały się rozmowy w podgrupach na tematy, żywo interesujące nasze środowisko. Dyskutowano o DX-ach, dyplomach, nowych technologiach w krótkofalarstwie, a szczególnie gorąco o przepisach wykonawczych do Ustawy Ochrona Środowiska. Kolegów z WOT najbardziej interesowały sprawy, które będą tematem nadzwyczajnego zebrania Oddziału, które odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 12 marca br..
Spotkanie przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Wszyscy deklarowali swoje uczestnictwo w spotkaniu następnym w 2012 roku. Na taśmie filmowej spotkanie utrwalił zespół Radiowego Biuletynu Informacyjnego. (SP2JLR)

4. Inauguracja nowej siedziby SP9KTL.   W dniu 4 marca 2011 w godzinach popołudniowych miało miejsce otwarcie nowej siedziby Radioamatorskiego Klubu LOK - SP9KTL. Spotkanie poświęcone uroczystemu otwarciu nowej siedziby odbyło się w tymże nowym lokalu.

        Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście a to:
Pan Roman Żak - Prezes LOK w Nowym Sączu,
Pan Krzysztof Gozdecki - LOK w Nowym Sączu,
Pan Paweł Szczygieł - Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz.
Przybyli również Koledzy z zaprzyjaźnionych sąsiednich Klubów: SP9KUP z Andrychowa oraz SP9KAO z Tarnowa wraz z Prezesem OT PZK nr 28 w Tarnowie.
Trudno nie wspomnieć o licznej grupie Członków SP9KTL - jako gospodarzy, którzy w większości są członkami PZK.

         Nowa siedziba Klubu obecnie znajduje się w miejscowości Trzetrzewina k. Nowego Sącza.  Lokal sponsorowany jest przez Marka SP9UML.
         Jak wspomniałem, podstawowym celem spotkania było otwarcie nowej siedziby. Tego rodzaju spotkania w poszerzonym gronie zawsze owocują pogłębieniem przyjaźni międzyludzkiej i relacji koleżeńskich, a w naszym przypadku także współpracy pomiędzy Klubami.

         Pogłębienie i utrwalenie kontaktów z przedstawicielami lokalnych Władz, szczególnie LOK i Lasów Państwowych, ma na naszym terenie szczególne znaczenie ze względu na ukształtowanie regionu, znaczne zalesienie terenu i przepływające rwące górskie rzeki i strumyki.
Dobre kontakty z Władzami ułatwiają współpracę i koordynację Zarządzania Kryzysowego w regionie.

          Rozbudowana sieć amatorskich radiostacji członków Klubu i ich rozmieszczenie, pozwala na zaawansowaną łączność nie tylko w regionie i z sąsiednimi województwami ale odległymi zakątkami Polski, Czech i Słowacji.
To, mimo coraz pewniejszej łączności profesjonalnej tworzy dodatkowe awaryjne zabezpieczenie łączności w regionie. Szczególnie ważny problem dla terenów zalesionych naszego regionu.
Opracował: Stanisław sq9aor

4. R-140. Informuję, że otrzymaliśmy kolejny przydział sprzętu z Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie są do odbioru 2 radiostacje R-140 na samochodach Star 266 z JW. w Lublińcu. Sprzęt jest przekazany nieodpłatnie. Jedyny koszt to ściągnięcie go do miejsca przeznaczenia. Informacje i zgłoszenia: sp2jmr@pzk.org.pl

6. Zaproszenie do udziału w zawodach. Organizatorzy corocznych zawodów o „Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia” zapraszają do udziału w dniu 13 marca br.
W załączniku do komunikatu znajduje się ich regulamin.

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik.

Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
O r g a n i z u j e
ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE o „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA REGULAMIN
1. Celem organizowania zawodów jest złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku oraz tym, którzy walczyli i polegli na wszystkich frontach II-giej wojny światowej abyśmy mogli żyć i pracować w pokoju.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany
3. Zawody odbędą się w dniu 13 marca 2011 roku ( niedziela ) od godz.6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W
5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF- 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"  - 10 pkt
 c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław"- 5 pkt
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i
 klubowymi - 1 pkt
UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie bez możliwości ich
łączenia
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.
 Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu Jarosław: np. 59/001/JA - 2 pkt
7. Klasyfikacja:
a) radiostacje indywidualne– posiadacze Medalu i dyplomu „JAROSŁAW”
    b) pozostałe radiostacje indywidualne
    c) radiostacje Klubowe
d) najaktywniejsza radiostacja organizatora
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
    Nagrody:
a) za zajęcie I. miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR”
b) za zajęcie od I. do III. miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 20 marca 2011 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łącznościraport nadany i odebrany.
12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną –
 E-mail: ot35@o2.pl.
13. Decyzje Komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie:
 Przewodniczący - SP 8 AUP
 Członkowie:  - SP 8 IE
    - SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.

        
Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"

I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami indywidualnymi oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.
     EU - 5 pkt.
    DX - 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław"

Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.

Organizatorzy
 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,434,822 Unikalnych wizyt