PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3648 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

KS-6. Komunikat sekretariatu ZG PZk z dnia 9.02.2011
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 9.02.2011

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej informacje:

1. OPP raz jeszcze. Jak mówi stare porzekadło: „nie myli się tylko ten, co nic nie robi”.  Tym razem ja popełniłem okropny błąd zawierzając otrzymanym informacjom bez ich sprawdzenia na stronie Ministerstwa Finansów. Skutkiem takiego działania było umieszczenie błędnej informacji w numerze 2/2011 „Krótkofalowca Polskiego”, a także na portalu PZK. Oczywistością jest, że każdy rozliczający się podatnik mógł się sam przekonać, że nasza informacja jest nierzetelna, a numery kratek są inne niż w roku 2009 (zwykle o 1 lub 2 pozycje).
Zasadą jednakże jest podawanie co roku w okresie rozliczeniowym sposobu wypełnienia PIT-ów, pod kątem ułatwienia sprawy naszym przyszłym darczyńcom. Poniżej podaję już sprawdzoną informację. Za zamieszanie przepraszam.
Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców, jako OPP wpisujemy nasz numer KRS: 0000088401
W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia.

1. w PIT 28 poz. 126
2. w PIT 36 poz. 305
3. w PIT 36L poz.105
4. w PIT 37 poz. 124

Jeśli życzeniem darczyńcy jest, aby 80% przekazanej kwoty było przeznaczone dla konkretnego Oddziału PZK lub klubu, proszę tą informację wpisać do rubryki „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego. Są to pozycje:

1. w PIT-28 poz. 128
2. w PIT-36 poz. 307
3. w PIT-36L poz. 107
4. w PIT-37 poz. 126

Jeśli darczyńca ma takie życzenie wówczas wypełnia tą rubrykę podając nr OT i ewentualne znak klubu. Podanie znaku klubu bez numeru OT nie jest wystarczające. Przykładowo: OT 04 klub SP2PIK, OT11 klub SP6PAZ, OT73 klub SP5PBE itp.
Zgoda na poinformowanie beneficjenta (PZK) o danych darczyńcy znajduje się w polach sąsiadujących bezpośrednio z polami przeznaczonymi do deklarowania celu szczegółowego. Po zaznaczeniu zgody darczyńca jest nam znany i możemy się z nim kontaktować np. przesyłając życzenia, podziękowania lub kalendarz PZK na rok następny.

Wszelkie zapytania związane z wykorzystaniem środków z darowizn proszę kierować na adres sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie na adres:

Polski Związek Krótkofalowców sekretariat ZG PZK ul. Modrzewiowa 25
85-635 Bydgoszcz skr. poczt. 54 85-613 Bydgoszcz 13.
Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK

2. Zaległości w sprawozdawczości materiałowo-finansowej w OT.

Wg informacji aktualnej na dzień 8 lutego 2011 sytuacja w naszych OT przedstawia się następująco. Arkusze spisu z natury, na drukach ścisłego zarachowania czyli z pieczątką PZK, numerem i podpisem prezesa PZK nie dotarły z następujących OT:

OT03- Świętokrzyskiego
OT14- Zachodniopomorskiego
OT15- Łódzkiego
OT18- Rzeszowskiego
OT29- Górnośląskiego
OT32- Lubuskiego
OT37-Praskiego
OT50-Gliwickiego
OT51-Staropolskiego

Protokołów inwentaryzacji kasy  na dzień 31 grudnia 2010 nie nadesłały nast. OT
OT03- Świętokrzyski
OT15- Łódzki
OT22- Środkowopomorski
OT37- Praski
OT51- Staropolski

Liderami w nieterminowości przesyłania miesięcznych raportów kasowych i bankowych są:
OT03- Świętokrzyski- brak raportów za miesiące XI i XII.2010
OT15- Łódzki- brak raportów kasowych i bankowych za miesiące X-XII. 2010
OT16- Żuławski - wprawdzie dostarczył oświadczenie o braku środków trwałych będących własnością PZK lecz brakuje raportów kasowych lub bankowych za miesiące I-XII. 2010. Pomimo, że ten OT jak twierdzą członkowie ZO, nie prowadzi żadnej gospodarki to jednak środki przekazywane na poczet składek do ZG powinny przejść przez kasę OT. Jeśli nic nie przechodzi, to wówczas powinien być wysłany raport tzw. „zerowy”. Każdorazowo raport taki powinien być podpisany przez prezesa lub skarbnika OT16.

Oczekujemy na dostarczenie brakujących dokumentów w ciągu 7 dni od daty dzisiejszego komunikatu tj. do dnia 16 lutego 2011 włącznie. W zasadzie przypominanie, czy podawanie terminów jest zbędne, albowiem wszelkie terminy są ustalone w „Regulaminie Gospodarki i Sprawozdawczości Materiałowo Finansowej PZK”.
W razie niewypełnienia obowiązków wynikających z ww. regulaminu prezydium ZG PZK wdroży postępowanie zgodnie z § 42 Statutu PZK.

3. Emitel – nowe zasady dostępu do obiektów TP EmiTel. Nowe zasady dostępu obowiązują już od 1 stycznia 2011. Stanowią one spore ułatwienie dla wszystkich opiekunów naszych urządzeń pracujących na obiektach naszego strategicznego sponsora.
W związku  z tym konieczne jest sporządzenie listy osób odpowiedzialnych, mających dostęp do urządzeń PZK znajdujących się na wieżach EmiTela.

W związku z powyższym proszę o podawanie w formie elektronicznej na ręce Jana Dąbrowskiego SP2JLR wiceprezesa PZK sp2jlr@pzk.org.pl danych zawierających: określenie lokalizacji i nazwę urządzenia, imię, nazwisko, nr dowodu osobistego i numer telefonu kontaktowego. Ewentualnie powyższe informacje mogą być przesłane pocztą tradycyjną na adres sekretariatu ZG PZK.

Załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu stanowi pismo TP EmiTel w tej sprawie.
Proszę o potraktowanie sporządzenia tej ewidencji jako sprawę b. pilną.

4. WASR - Wielkopolska Amatorska Siec Ratunkowa.
Informujemy, że 30 stycznia 2011 roku swoją działalność rozpoczęła Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa. Podczas zebrania zarządu Oddziału Terenowego nr 27 Polskiego Związku Krótkofalowców koordynatorem sieci mianowano kolegę Mariusza SQ3NVW.
Funkcjonować zaczęła pierwsza wersja strony internetowej sieci WASR. Proponowany obecny projekt nie musi okazać się docelowym, być może strona ulegnie sporym, lub nawet całkowitym modyfikacjom. Istotne jest, aby już teraz można było łatwo znaleźć podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania nowo powstałej sieci. Strona jest dostępna pod adresem http://plwasr.blogspot.com/. Kontakt z siecią WASR drogą mailową pod adresem: wasr@poczta.onet.pl

5. Zaproszenie do udziału w zawodach. W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w niedzielnych zwodach „O puchar Komendanta Hufca ZHP w Jarosławiu”. Zawody te są zawsze wzorowo rozliczane. (SP2JMR)

6. Sekretariat ZG PZK nieczynny. Informuję, że w dniach 10 i 11. lutego 2011 z powodu choroby sekretariat ZG PZK będzie nieczynny. Jako prezes PZK jestem dostępny poprzez Internet oraz telefon.

SP6OPP s.k. Z żalem zawiadamiamy że w dniu 07 lutego 2011 roku w wieku 70 lat  zmarł nasz wspaniały Kolega Włodzimierz Terlecki SP6OPP.  Włodziu był jednym z tych, którzy przez pewien czas nadawali tempo rozwoju techniki UKF na Ziemi Kłodzkiej. Niestety, długoletnia choroba nie pozwalała Mu już od kilku lat na żadną działalność.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 11 lutego 2011 roku - w piątek, o godz.14:00
na cmentarzu  przy ulicy Dusznickiej w Kłodzku.  Cześć Jego Pamięci !
Stanisław SP6BGF, Stanisław SP6MLK


Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik nr 1


Z W I Ą Z E K    H A R C E R S T W A    P O L S K I E G O
Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu o r g a n i z u j e
Zawody Krótkofalarskie O „ PUCHAR ” KOMENDANTA  HUFCA  ZHP

R E G U L A M I N
Celem organizowanych Zawodów jest złożenie hołdu patronce naszego Hufca Czesławie „BAŚCE” Puzon w 89 rocznicę Jej urodzin, oraz okazji  XXIV – tej rocznicy nadania Jej imienia Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu.
Do wzięcia udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych z SP o mocy do 100 Wat – udział stacji zagranicznych mile widziany.
Zawody odbędą się w dniu 13 lutego 2011 roku ( niedziela ) w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
Pasmo 3,5 MHz – Emisja SSB - Moc do 100 W.
Punktacja:
- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora  SP 8 ZIV      - 10 pkt.
- za nawiązanie łączności za stacjami klubowymi ZHP           -   5 pkt.
- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami – członkami klubów harcerskich - 2 pkt.
- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami klubowymi i indywidualnymi - 1 pkt.
Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego numeru łączności np. 59/001, stacja organizatora podaje skrót JA np. 59/001/JA, członkowie klubów harcerskich podają dodatkowo znak swojej stacji klubowej np. 59/001/SP 8 ZIV.
Klasyfikacja:
radiostacje indywidualne – członkowie klubów harcerskich,
pozostałe radiostacje indywidualne,
radiostacje klubowe ZHP,
pozostałe radiostacje klubowe,
najaktywniejsza radiostacja organizatora.                                                                               
                                                                                               
Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
Nagrody:
- za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach - PUCHAR
- za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM
Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu  PZK a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 20 lutego 2011 roku czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
Zestawienie z obliczoną punktacją należy przesłać na adres:
Klub Łączności SP 8 ZIV 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną – E-mail:  ot35@o2.pl
Decyzje Komisji są ostateczne.
Komisja w składzie:

   Przewodnicząca - pwd  Jagoda Dryś  SP 8 AYL  Komendantka Hufca
   Członkowie        - phm  Zbigniew Guzowski  SP 8 AUP Kierownik Klubu
                           - hm   Mirosław Froń  SP 8 TJX  Członek Klubu

ADRESATÓW  NINIEJSZEGO  REGULAMINU  PROSIMY  O  JEGO  ROZPROPAGOWANIE
ORGANIZATOR


Załącznik nr 2:

Pismo TP „EmiTel” w PDFLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,264,779 Unikalnych wizyt